Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Arhīvs

No 2020.līdz 2022. Talsu Valsts ģimnāzija iesaistījusies šādos projektos:

 •  "Pumpurs"
 •  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 • Pilotprojektā sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem
 • Nordplus Junior 2020 projekts "Outdoor Sports Make Us Work" 
 • Projekts "INTERREG SENsational STEM"

"Pumpurs"

Talsu Valsts ģimnāzija 2021./2022. m.g. 1. semestrī uzsāka dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – saīsinājumā “Pumpurs”. Dalību turpinām arī 2. semestrī.

Kopumā 9 skolēniem tika sniegtas individuālas mācību priekšmetu konsultācijas tādos mācību priekšmetos kā latviešu valoda, matemātika, fizika, kā arī sociālā pedagoga un psihologa konsultatīvais atbalsts.  3 skolēni saņēma arī finansiālu atbalstu ēdināšanai. Plānots, ka 2. semestrī atbalstu projektā saņems 19 skolēni. Katrs no projektā iesaistītajiem skolēniem saņem iespēju individuālam darbam ar skolotāju vienā vai divos mācību priekšmetos, katrā vidēji 10 stundas. Sakām lielu paldies skolotājiem, kas ir iesaistījušies projekta īstenošanā Talsu Valsts ģimnāzijā un skolēnu vecākiem, kas sniedz atbalstu darbā ar skolēniem.

Projekta koordinatore ģimnāzijā, Ilze Kļaviņa.

***

Talsu Valsts ģimnāzija  2021. gada 1. oktobrī uzsāk dalību  projektā “Pumpurs”, sniedzot atbalstu skolēniem tādos mācību priekšmetos kā matemātika, latviešu valoda,  fizika, kā arī sociālā pedagoga un psihologa atbalstu. Šobrīd individuālais atbalsta plāns izveidots 8 skolēniem. 

Projekta apraksts.
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Ko iegūst izglītojamie?
Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.

Informācija par projektu Talsu Valsts ģimnāzijā
Ilze Kļaviņa, 
Talsu Valsts ģimnāzijas 
direktora vietniece izglītības jomā

Projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Talsu Valsts ģimnāzijā norisinās ESF projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros skolēniem tiek dota iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, personības izaugsmes treneriem, lai veiksmīgāk izvirzītu mērķus, izprastu sevi un produktīvi veiktu nākotnes karjeras izvēles. Informācija par karjeru pieejama sadaļā Karjeras izglītība.

Pedagogs karjeras konsultants Ieva Smildzēja

 

Pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem

Pilotprojekts uzsākts 1.11.2021 un noslēdzas 29.10.2022.

Dalībnieki: 2021./2022.mācību gadā 4.a, 4.b, 8.a un 8.c klase.

Pilotprojekta mērķis ir sekmēt agrīnu veselīgu paradumu veidošanos un mazināt liekā svara un aptaukošanās izplatību bērnu vidū, tādejādi mazinot SAS risku turpmākajā dzīvē.

Pilotprojekta uzdevums  ir īstenot un novērtēt veselīgu paradumu veidošanas programmu, kas ietver informatīvu, praktisku aktivitāšu kopumu saistībā ar uzturu, fiziskajām aktivitātēm un atkarību izraisošu vielu un procesu mazināšanu.

Pilotprojekta aktivitātes norisinās 3 tematiskos virzienos: veselīgs, sabalansēts, piemērots uzturs, bērniem atbilstošas fiziskās aktivitātes, aktīva brīvā laika pavadīšana.

Pilotprojekts tiek īstenots pēc Veselības ministrijas pasūtījuma un finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta" Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"Nr.9.2.41/16/I/001) ietvaros. Izglītības iestādē projekta norisi organizē SIA "OnPlate" komanda.

Atbildīgie par projekta realizāciju skolā: S.Zvirgzdiņa (projekta koordinatore skolā), L.Karlušas (sporta speciālists).


Nordplus Junior 2020 projekts "Outdoor Sports Make Us Work" 

Nord plus programma atbalsta projektus, kuri veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu starp izglītības iestādēm un tā sniedz iespēju īstenot klašu braucienus pie saviem vienaudžiem.

Projekta mērķis ir piedāvāt un organizēt skolēniem orientēšanās sporta nodarbības dažādās lokālajās vidēs, lai veicinātu skolēnos izpratni par āra sportu kā jēgpilnu alternatīvu iekštelpu sportam un attīstītu viņu fizisko sagatavotību un taktiskās spējas.

Projektā iesaistītās puses: Talsu Valsts ģimnāzijas un Trekronerskolen (Dānija) 6.klašu skolēni.

Trekronerskolen orientēšanās sports arī ir sporta mācību priekšmeta programmas sastāvdaļa, tad Latvijas puse un tās skolotāji ir plānojuši iepazīties ar Trekronerskolen skolas pieredzi āra aktivitāšu organizēšanā, salīdzinot to ar iespējām, kas izmantotas līdz šim un meklēt jaunus metodiskus veidus, kā veicināt lokālās vides izmantošanu veselīga dzīvesveida vajadzībām.

Projekta gaitā  ir plānots izveidot orientēšanās maršrutu kartes, iepazīt dažādus orientēšanās sporta veidus-klasisko, foto, telpu orientēšanos un rogainingu pilsētas vidē, aktivitātēs izmantojot digitālo aplikāciju formātu, kas ļautu skolēniem attīstīt digitālo kompetenci (shēmu, tabulu, karšu veidošana, fotogrāfiju uzkrāšana, drukāšana un interneta lietošana, informācijas iegūšanu un glabāšanu).

Atbildīgie par projekta realizāciju skolā: I. Rusecka (projekta koordinatore), S. Zvirgzdiņa (sporta speciāliste).

 

Projekts "INTERREG SENsational STEM"

Starptautiskais projekts tika uzsākts jau 2020. gadā, bet turpinās arī šajā mācību gadā. Projekts tiek īstenots Talsu Valsts ģimnāzijai sadarbojoties ar  Somijas un Igaunijas partneriem. Projektā ir iesaistīti Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāji - Ieva Sebre, Ilze Ventiņa, Mārtiņš Danne, kā arī 8 skolēni no  10. un 11.klases.


2020./2021. m.g. Talsu Valsts ģimnāzija iesaistījusies šādos projektos:

 • Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom"
 • Erasmus+ projekts "Don't Mind the Gap"
 • Nordplus Junior 2020 projekts "Outdoor Sports Make Us Work"
 • Projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 • UNESCO Asociēto skolu projekts
 • GLOBE projekts
 • BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)
 • Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"
 

Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom"

Talsu Valsts ģimnāzijā sākot ar 2018. gada 1. septembri tika uzsākts Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom", kas ilgs divus gadus. Projektā piedalās arī Rumānija, Portugāle un Beļģija. Projekts paredz skolēnu apmaiņas braucienus, kuru laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas palīdzēs skolēniem izprast mežu daudzveidību un to nozīmi pasaules ekosistēmā. Projekta ietvaros paredzēts sadarboties ar Latvijas Valsts mežiem un citām organizācijām, kas saistītas ar mežsaimniecību. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.


Erasmus+ projekts "Don't Mind the Gap"

Ar 2017. gada septembri oficiāli uzsākts Erasmus+ projekts „Don’t Mind the Gap”, kas vērsts uz skolēnu pieredzes apmaiņas braucieniem un zināšanu pilnveidi video filmēšanas un montāžas jomā. Sadarbība notiek ar Beļģijas, Čehijas un Dānijas skolām. Pateicoties projektam, Talsu Valsts ģimnāzijā aktīvi sācis darboties video filmēšanas un montāžas pulciņš, ko vada skolotājs Kaspars Zvirgzdiņš. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.

 

Projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

No 2016. gada 1. janvāra – 2020. gada 31. decembrim Talsu Valsts ģimnāzijā norisinās ESF projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros skolēniem tiek dota iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, personības izaugsmes treneriem, lai veiksmīgāk izvirzītu mērķus, izprastu sevi un produktīvi veiktu nākotnes karjeras izvēles.

 

UNESCO Asociēto skolu projekts

Talsu Valsts ģimnāzija turpina darbību UNESCO Asociēto skolu projektā, kurā darbojas jau kopš 1996. Pašlaik izvēlētais darbības virziens projektā ir “Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai”.  2019./2020. m.g. plānots atzīmēt nozīmīgākās UNESCO svinamās dienas, iesaistīties sadarbības partneru organizētajos pasākumos un organizēt pasākumus saviem skolēniem un sadarbības skolu skolēniem.

 

GLOBE projekts

GLOBE programmas ietvaros skolēni sadarbībā ar zinātniekiem pēta globālas vides problēmas, veicot atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemsedzes pētījumus, kā arī veido datu bāzi internetā www.globe.gov. Kopš 1999.gada projektā iesaistījušās arī Latvijas skolas. Projektā šobrīd darbojas 31 Latvijas skola, tostarp arī Talsu Valsts ģimnāzija. GLOBE projektu ģimnāzijā vada ģeogrāfijas skolotājs Mārtiņš Danne.

 

BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)

Baltijas jūras projekts (BSP) ir dibināts 1989. gadā kā UNESCO Asociēto skolu projekts, kurā darbojas skolas no Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Projekta mērķis ir veidot skolēnu izpratni par zinātnisko, sociālo un kultūras aspektu ietekmi uz cilvēku un dabu, attīstīt skolēnu spējas pētīt vides izmaiņas un palielināt skolēnu apzināšanos par vides problēmām Baltijas jūras apkārtnē. 2019./2020. mācību gadā būs iespēja arī piedalīties Pasaules dabas fonda projektā "Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību".

 


2019./2020. m.g. Talsu Valsts ģimnāzija iesaistījusies šādos projektos:

 • Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom"
 • Erasmus+ projekts "Don't Mind the Gap"
 • Projekts “Art Mile 2019”
 • Projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 • UNESCO Asociēto skolu projekts
 • GLOBE projekts
 • BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)
 

Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom"

Talsu Valsts ģimnāzijā sākot ar 2018. gada 1. septembri tika uzsākts Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom", kas ilgs divus gadus. Projektā piedalās arī Rumānija, Portugāle un Beļģija. Projekts paredz skolēnu apmaiņas braucienus, kuru laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas palīdzēs skolēniem izprast mežu daudzveidību un to nozīmi pasaules ekosistēmā. Projekta ietvaros paredzēts sadarboties ar Latvijas Valsts mežiem un citām organizācijām, kas saistītas ar mežsaimniecību. 2019./2020. mācību gadā paredzēti skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni uz Portugāli un Rumāniju. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.


Erasmus+ projekts "Don't Mind the Gap"

Ar 2017. gada septembri oficiāli uzsākts Erasmus+ projekts „Don’t Mind the Gap”, kas vērsts uz skolēnu pieredzes apmaiņas braucieniem un zināšanu pilnveidi video filmēšanas un montāžas jomā. Sadarbība notiek ar Beļģijas, Čehijas un Dānijas skolām. Pateicoties projektam, Talsu Valsts ģimnāzijā aktīvi sācis darboties video filmēšanas un montāžas pulciņš, ko vada skolotājs Kaspars Zvirgzdiņš. 2019./2020. mācību gadā paredzēts skolēnu pieredzes apmaiņas brauciens uz Čehiju un skolotāju pieredzes apmaiņa un mācību kursi Beļģijā. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma.


Projekts “Art Mile 2019”

2019. gada maijā Talsu Valsts ģimnāzija sevi pieteica dalībai UNESCO starptautiskajā projektā “Art Mile 2019”, uzsākot sadarbību ar Japānas skolēniem no Okayama Ichinomiya Senior High School. Projekta aktivitātes – tautas tradīciju un kultūras izpēti caurvij ilgtspējīgas attīstības tēma, īpašu uzmanību veltot ilgtspējīgai ražošanai un patēriņam. Lai sagatavotos projekta noslēguma darbam – liela izmēra zīmējumam, kur vienu pusi zīmēs japāņu jaunieši, bet otru – ģimnāzisti, notiek regulāra saziņa.

 

Projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

No 2016. gada 1. janvāra – 2020. gada 31. decembrim Talsu Valsts ģimnāzijā norisinās ESF projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros skolēniem tiek dota iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, personības izaugsmes treneriem, lai veiksmīgāk izvirzītu mērķus, izprastu sevi un produktīvi veiktu nākotnes karjeras izvēles.

 

UNESCO Asociēto skolu projekts

Talsu Valsts ģimnāzija turpina darbību UNESCO Asociēto skolu projektā, kurā darbojas jau kopš 1996. Pašlaik izvēlētais darbības virziens projektā ir “Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai”.  2019./2020. m.g. plānots atzīmēt nozīmīgākās UNESCO svinamās dienas, iesaistīties sadarbības partneru organizētajos pasākumos un organizēt pasākumus saviem skolēniem un sadarbības skolu skolēniem.

 

GLOBE projekts

GLOBE programmas ietvaros skolēni sadarbībā ar zinātniekiem pēta globālas vides problēmas, veicot atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemsedzes pētījumus, kā arī veido datu bāzi internetā www.globe.gov. Kopš 1999.gada projektā iesaistījušās arī Latvijas skolas. Projektā šobrīd darbojas 31 Latvijas skola, tostarp arī Talsu Valsts ģimnāzija. GLOBE projektu ģimnāzijā vada ģeogrāfijas skolotājs Mārtiņš Danne.

 

BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)

Baltijas jūras projekts (BSP) ir dibināts 1989. gadā kā UNESCO Asociēto skolu projekts, kurā darbojas skolas no Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Projekta mērķis ir veidot skolēnu izpratni par zinātnisko, sociālo un kultūras aspektu ietekmi uz cilvēku un dabu, attīstīt skolēnu spējas pētīt vides izmaiņas un palielināt skolēnu apzināšanos par vides problēmām Baltijas jūras apkārtnē. 2019./2020. mācību gadā būs iespēja arī piedalīties Pasaules dabas fonda projektā "Jauniešu apziņas celšana par Baltijas jūras un Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģisko daudzveidību".2018./2019. m.g. Talsu Valsts ģimnāzija iesaistījusies šādos projektos:

 • Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom"
 • Erasmus+ projekts "Don't mind the gap"
 • Erasmus+ projekts “Gaming Power”
 • UNESCO Asociēto skolu projekts
 • GLOBE projekts
 • BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)
 • Programma "Piens un augļi skolai"
 

Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom"

Talsu Valsts ģimnāzijā sākot ar šā gada 1. septembri tiek uzsākts Erasmus+ projekts "From the Forest to the Forest through classroom", kas ilgs divus gadus. Projektā piedalās arī Rumānija, Portugāle un Beļģija. Projekts paredz skolēnu apmaiņas braucienus, kuru laikā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas palīdzēs skolēniem izprast mežu daudzveidību un to nozīmi pasaules ekosistēmā. Projekta ietvaros paredzēts sadarboties ar Latvijas Valsts mežiem un citām organizācijām, kas saistītas ar mežsaimniecību. Pirmā projekta aktivitāte jau paredzēta oktobra vidū, kad projektā iesaistītās partnerskolas nedēļu viesosies Talsu Valsts ģimnāzijā.


Erasmus+ projekts "Don't mind the gap"

Ar 2017. gada septembri oficiāli uzsākts Erasmus+ projekts „Don’t mind the gap”, kas vērsts uz skolēnu pieredzes apmaiņas braucieniem un zināšanu pilnveidi video filmēšanas un montāžas jomā. Sadarbība notiek ar Beļģijas, Čehijas un Dānijas skolām. Pateicoties projektam, Talsu Valsts ģimnāzijā aktīvi sācis darboties video filmēšanas un montāžas pulciņš, ko vada skolotājs Kaspars Zvirgzdiņš.


Erasmus+ projekts “Gaming Power”

No 2018. gada 8. janvāra līdz oktobrim esam iesaistīti/ organizējam Erasmus+ projektu “Gaming Power”, kas paredzēts skolotājiem un citiem jaunatnes darbiniekiem. No 27. aprīļa līdz 5. maijam tika organizēts seminārs par spēļu izmantošanu darbā ar jauniešiem aizspriedumu un stereotipu mazināšanai, iecietības veicināšanai un dažādības pieņemšanai, kurā piedalījās astoņu dažādu valstu pedagogi un jaunatnes darbinieki. 28. augustā Talsu Valsts ģimnāzijas skolotājas organizēja semināru novadu skolotājiem.


UNESCO Asociēto skolu projekts

Talsu Valsts ģimnāzija turpina darbību UNESCO Asociēto skolu projektā, kurā darbojas jau kopš 1996. Pašlaik izvēlētais darbības virziens projektā ir “Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai”.  2018./2019. m.g. plānots atzīmēt nozīmīgākās UNESCO svinamās dienas, iesaistīties sadarbības partneru organizētajos pasākumos un organizēt pasākumus saviem skolēniem un sadarbības skolu skolēniem.

 

GLOBE projekts

GLOBE programmas ietvaros skolēni sadarbībā ar zinātniekiem pēta globālas vides problēmas, veicot atmosfēras, ūdeņu, augsnes, zemsedzes pētījumus, kā arī veido datu bāzi internetā www.globe.gov. Kopš 1999.gada projektā iesaistījušās arī Latvijas skolas. Projektā šobrīd darbojas 31 Latvijas skola, tostarp arī Talsu Valsts ģimnāzija. GLOBE projektu TVģ vada ģeogrāfijas skolotājs Mārtiņš Danne.

 

BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)

Baltijas jūras projekts (BSP) ir dibināts 1989. gadā kā UNESCO Asociēto skolu projekts, kurā darbojas skolas no Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Vācijas, Polijas, Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Krievijas.Projekta mērķis ir veidot skolēnu izpratni par zinātnisko, sociālo un kultūras aspektu ietekmi uz cilvēku un dabu, attīstīt skolēnu spējas pētīt vides izmaiņas un palielināt skolēnu apzināšanos par vides problēmām Baltijas jūras apkārtnē.

 


2017./2018. m.g. Talsu Valsts ģimnāzija iesaistījusies šādos projektos:

 • Ekoskolu programma - http://www.tvg.edu.lv/lv/skoleniem/ekoskola/
 • Erasmus+ projekts "Don't mind the gap"
 • Erasmus+ projekts “Gaming Power”
 • eTwinning projekts "Building Partnerships"
 • Programma "Piens un augļi skolai"
 • Projekts Euroscola

Erasmus+ projekts "Don't mind the gap"

Ar 2017. gada septembri oficiāli uzsākts Erasmus+ projekts „Don’t mind the gap”, kas vērsts uz skolēnu pieredzes apmaiņas braucieniem un zināšanu pilnveidi video filmēšanas un montāžas jomā. Sadarbība notiek ar Beļģijas, Čehijas un Dānijas skolām. Pateicoties projektam, Talsu Valsts ģimnāzijā aktīvi sācis darboties video filmēšanas un montāžas pulciņš, ko vada skolotājs Kaspars Zvirgzdiņš.

Erasmus+ projekts “Gaming Power”

No 2018. gada 8. janvāra līdz oktobrim esam iesaistīti/ organizējam Erasmus+ projektu “Gaming Power”, kas paredzēts skolotājiem un citiem jaunatnes darbiniekiem. No 27. aprīļa līdz 5. maijam tiks organizēts seminārs par spēļu izmantošanu darbā ar jauniešiem aizspriedumu un stereotipu mazināšanai, iecietības veicināšanai un dažādības pieņemšanai, kurā piedalīsies astoņu dažādu valstu pedagogi un jaunatnes darbinieki.

eTwinning projekts "Building Partnerships"

eTwinning platformā – “Building Partnerships”, 11. b klase (2.grupa) piedalās projektā ar skolu (KTU inžinerijos licėjus) Kauņā, Lietuvā. Skolēni veido trīs ēku aprakstus no savas pilsētas, zīmē pēc sniegtā apraksta otras valsts (pilsētas) ēkas, kā arī veido prezentācijas par savas pilsētas ēkām. Projekts notiek šī mācību gada ietvaros.

 Projekts Euroscola

Eiropas Parlamenta pārstāvniecība Latvijā īsteno projektu Euroscola, kura ietvaros vidusskolas skolēniem ir iespēja uzvarēt konkursā un doties uz Eiropas Parlamenta ēku Strasbūrā, iepazīt parlamenta darbību vienu dienu pavadot sēžu zālē (pieņem lēmumus, balso). Konkursa ietvaros skolēni izstrādā konkursa pieteikumus (aktivitāte, kas organizēta skolā par EP tematiku) un iesniedz izvērtēšanai. Mūsu skolas komanda jau kopš septembra plāno spēli jauniešiem. Līdz 15.martam plānojam noorganizēt debašu turnīru un izspēlēt mūsu spēli ar citu Talsu novada skolu vidusskolēnu komandām.


2015./2016. m.g. ģimnāzija

turpina darbību:

 • Ekoskolu programmā (iegūts Zaļais karogs; informācija par projketu skatīt sadaļā "Ekoskola")
 • GLOBE Bērnu vides skolā
 • BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)
 • UNESCO ASP posmā 2012. - 2015.gads, tēma "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai".
 

Mācību gada laikā ģimnāzija izmanto iespējas, ko piedāvā sadarbības partneri, piedaloties dažādu projektu aktivitātēs, organizējot  tematiskas klases stundas, izglītojošas nodarbības un seminārus, karjeras izglītības nodarbības jauniešiem, pedagogiem, vecākiem.

 

2014./2015. m.g. ģimnāzija

turpina darbību:

 • Ekoskolu programmā (arī iepriekšējā gadā ir iegūts zaļais karogs iegūts Zaļais karogs; informācija par projketu skatīt sadaļā "Ekoskola")
 • GLOBE Bērnu vides skolā
 • BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)
 • UNESCO ASP posmā 2012. - 2015.gads, tēma "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai":

atskaite par 2013./2014. m.g.:

 


2013./2014. m.g. ģimnāzija

turpina darbību:

 • Ekoskolu programmā (ir iegūts Zaļais karogs)
 • GLOBE Bērnu vides skolā
 • BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)
 • UNESCO Informācijas tehnoloģiju institūta izglītības pilotprojektā "Mācīšanās nākotnei"
 • UNESCO ASP posmā 2012. - 2015.gads, tēma "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai"

 kā arī izmanto iespējas, ko piedāvā sadarbības partneri, organizējot tematiskas klases stundas, izglītojošas nodarbības un seminārus, karjeras izglītības nodarbības jauniešiem, pedagogiem, vecākiem.

 


2012./2013. m.g. ģimnāzija

turpina darbību:

 • Ekoskolu programmā (ir iegūts Zaļais diploms)
 • GLOBE Bērnu vides skolā
 • BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)
 • "Euroscola" projektā

ir uzsākusi darbību:

 • UNESCO Informācijas tehnoloģiju institūta izglītības pilotprojektā "Mācīšanās nākotnei"
 • Microsoft Partners ir Learning Inovatīvo skolu programmā
 • UNESCO ASP posmā 2012. - 2015.gads, tēma "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai"
 • projektā "Mācoties no dabas" (Vides izglītības fonds)

 kā arī izmanto iespējas, ko piedāvā sadarbības partneri.

 

2011./2012. m.g. ģimnāzija turpina darbību:
•    GLOBE Bērnu vides skolā
•    BSP Baltijas jūras projektā (UNESCO Baltijas jūras krasta vērošana)
•    UNESCO asociēto skolu projektā
•    ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

kā arī izmanto iespējas, ko piedāvā sadarbības partneri.

Liels paldies Latvijas Lauksaimniecības universitātei par iespēju līdzdarboties proejktā Klimata pārmaiņu mazināšanas informatīvie pasākumi skolās. Projektā aprobētie mācību materiāli pieejami: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=319&username=guest

Ieskats dažādu projektu aktivitātēs


 
Projekti Talsu Valsts ģimnāzijā 2010./2011.m.g.
Projekta nosaukums    Projekta organizētājs    Darbības virzieni
ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”    ESF, IZM    Jaunu mācību materiālu veidošana, aprobēšana, u.c.
ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”    ESF, IZM    Tālākizglītība, pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana
GLOBE    Bērnu vides skola    Vides pētījumi Talsu novadā
BSP Baltijas jūras projekts    UNESCO    Baltijas jūras krasta vērošana
UNESCO ASP    UNESKO LNK    Starptautiskām dienām veltītu pasākumu organizēšana
ESF projekts „Dabaszinības un matemātika”    ESF, IZM    Jauna mācību satura izstrāde un aprobācija pamatskolā dabaszinību un matemātikas priekšmetos
Vides projekts „Domāsim videi draudzīgi”    TVģ    Komandu spēles vides izglītībā
  TVģ 2009./2010.m.g. realizējusi vai kā dalībskola piedalījusies 8 izglītības projektos. Tajos iesaistījušies 65 % pedagogu, no tiem vairāki – vairākos projektos. Liela nozīme pedagogu aktivitātēm projektos ESF un IZM atbalsts.   
  Skolēnu ZPD pamati - skolotāju pieredze
      Talsu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas pedagogi jau 5 gadus vada fakultatīvās nodarbības „Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības pamati 7. – 9. klasē”. Šajā mācību gadā tika pārskatīta un precizēta šī fakultatīvā kursa programma. Š.g. 17. maijā 7. - 9. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos tika atvērts metodiskais materiāls “Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogu labā pieredze skolēnu pētniecisko darbu vadīšanā pamatskolā”. Autori ir latviešu valodas skolotājas Aija Balode, Gita Ernstsone, Ilona Heniņa, Ilze Kļaviņa, Māra Spicberga. Grāmatu tehniski palīdzēja salikt datorzinību skolotāja Ieva Smildzēja. Grāmatā apkopota Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogu labā pieredze un izstrādātie metodiskie materiāli skolēnu pētniecisko darbu vadīšanā pamatskolā. Materiāli izmantojami latviešu valodas pedagogiem un skolēnu pētniecisko darbu vadītājiem. Materiāls turpmākai izmantošanai pieejams arī  CD formātā. Metodiskais materiāls pasākumā tika dāvināts Virbu pamatskolai, kas arī jau vairākus gadus māca skolēniem pētniecisko darbu pamatus.
Talsu Valsts ģimnāzijas metodiķe I. Kļaviņa
 

    


 
 
 
 
 
 
Comenius mūžizglītības programmas asistente Cosima Elena Marangia
 
    

Talsu Valsts ģimnāzija, piedaloties Comenius mūžizglītības programmas projektu konkursā, 2009./2010. m.g. kļuva par pedagoga – asistenta uzņemošo skolu,  iepazina un strādāja kopā ar asistenti Cosimu Elenu, spāņu valodas skolotāju no Itālijas.
Asistente Talsu Valsts ģimnāzijā strādāja no 2009. gada 4. septembra līdz 2010. gada 4. martam.
     Sadarbību ar asistenti vērtējam kā teicamu. Cosima Elena ļoti rūpīgi plānoja savu darbu, precīzi realizēja plānotās nodarbības. Asistente parādīja nopietnu un profesionālu attieksmi pret veicamajiem darba pienākumiem. Augsti novērtējām asistentes pašiniciatīvu, piemēram, projektu pieteikumu sagatavošanā un kontaktu veidošanā ar projekta partnerskolām Itālijā.  
     Cosimai Elenai veidojās labas attiecības ar skolēniem un pedagogiem. Asistente atsaucīgi iesaistījās aktivitātēs ārpus nodarbībām.
Asistente Cosima Elena Marangia vadīja spāņu valodas un itāļu valodas kursus skolēniem un pieaugušajiem gan skolā gan pilsētā. Palīdzēja sagatavot projekta pieteikumu “The youth action for democracy” iesniegšanai organizācijas Youth for Europe projektu konkursā un Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektu konkursā. Asistente vadīja arī itāļu tradicionālo deju nodarbības Pastendes kultūras namā; apguva krievu valodas un latviešu valodas pamatus, devās ekskursijās pa Latviju un Latvijas kaimiņvalstīm – Somiju, Igauniju, iesaistījās sporta aktivitātēs un citos skolas pasākumos. Kopīgi pavadītais laiks ļāva mums Cosimu Elenu iepazīt kā atvērtu, atsaucīgu un sirsnīgu kolēģi.

Talsu Valsts ģimnāzijas dalība projektos

• UNESCO Asociēto skolu projekts / UNESCO kopš 1996./ - sadarbības pasākumi ar citām Latvijas skolām.
• Comenius mūžizglītības programma, Comenius asistentūra (uzņemošā skola) / APA, 2009. – 2010. / - skolā 2009./2010.m.g. strādā asistente, spāņu valodas skolotāja Mina Marangia no Itālijas.
• „Dabaszinātnes un matemātika” / VISC, kopš 2009. / - mācību satura izstrāde un pedagogu tālākizglītība.
• „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” / ESF, IZM Studiju fonds, kopš 2008. / - mērķstipendijas pedagogiem.
• Vidusskolas debašu kustība / s/o „Debašu centrs”, kopš 1998. / - debašu turnīri par aktuāliem jautājumiem.
• GLOBE /ASV, Bērnu vides skola, kopš 1999. / - vides pētniecība.
•  Baltijas jūras projekts / UNESCO, kopš 1991. / - vides pētniecība.
• „Domāsim videi draudzīgi” / LVAF, 2008. / - konkursi un apmācība skolēniem, labās pieredzes materiāls pedagogiem.
• „Talsu novads skolēnu zinātniski pētnieciskajos darbos” / Talsu rajona padome, 2008.- 2009.m.g. / – skolēnu pētniecisko darbu apkopojums grāmatā.
 
     GLOBE projekta 10 gadi Latvijā.
  2009.gada 7.oktobrī Talsu Valsts ģimnāzijas čaklākie vides pētnieki kopā ar citu Latvijas GLOBE  dalībskolu skolēniem tika uzaicināti uz svinīgu pasākumu Valsts izglītības satura centrā Rīgā.
No Talsu Valsts ģimnāzijas bija delegācija 12 cilvēku sastāvā – Lauma Toropova, Agrita Lemberga, Žanete Vēze, Dženifera Pūliņa, Annija Vierpe, Inita Vadone, Elīna Kārkle, kā arī „seniores” -  Dita Valtere, Zane Biedriņa, Agita Girevica, Elīna Zandersone un skolas GLOBE koordinatore, skolotāja Anita Bērziņa.
Mūsu skola šajā starptautiskajā projektā darbojas no paša sākuma – no 1999.gada. Šajos gados paveikts ir ļoti daudz! Esam piedalījušies GLOBE spēlēs Igaunijā, Norvēģijā, Čehijā un visās Latvijā organizētajās vasaras ekspedīcijās un nometnēs. Reizi semestrī veicām pētījumus mazajās mācību ekspedīcijās Talsu rajonā. Divas reizes esam par veiktajiem pētījumiem saņēmuši pateicības no GLOBE centra zinātniekiem Vašingtonā.
Jubilejas pasākumā svinīgu uzrunu teica ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa. Pasākumā prezentēja bukletu „GLOBE un dabaszinības”, kura tapšanā tika iesaistītas projekta dalībskolas.  Projekta spilgtākajos mirkļiem 10 gadu garumā palīdzēja ieskatīties GLOBE koordinatore Latvijā Inese Liepiņa. Par skolas ieguvumiem piedaloties projektā stāstīja Līvānu 1.vidusskolas skolotāja R.Stikāne. Talsu Valsts ģimnāzijas absolvente Elīna Zandersone stāstīja, ko viņai ir devusi darbošanās šajā programmā, par savu zinātniski pētniecisko darbu, kuru uzrakstīja vidusskolā izmantojot par pamatu GLOBE pētījumus.
ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere sumināja vides pētniekus un pasniedza pateicības par lielo ieguldījumu vides izzināšanā un skolēnu izglītošanā, aktīvi piedaloties starptautiskajā GLOBE programmā. Skolotāji saņēma dāvanas – lietussargus ar GLOBE emblēmu.
Pasākuma noslēgumā iepazīstināja ar A/S Tallink Latvija piedāvājumu sadarboties. GLOBE koordinatore Latvijā Inese Liepiņa novēlēja veiksmi turpmākajos gados, tikai žēl, ka mūsu skola turpmāk vairs šai projektā nedarbosies.

Bijusī GLOBE koordinatore skolā
Anita Bērziņa
 
 
 
 
 
 
 
Projekts „Dabaszinātnes un matemātika” Talsu Valsts ģimnāzijā
Lai dabaszinības un matemātiku 7. – 9. klašu skolēni apgūtu interesanti, saistīti ar reālo dzīvi un izmantojot mūsdienīgas mācību metodes un elektroniskos mācību līdzekļus, kā arī e-vides sniegtās iespējas, Izglītības un zinātnes ministrija ar Eiropas Sociālā fonda finansiālu atbalstu ir uzsākusi projekta „Dabaszinības un matemātika” realizāciju. Šobrīd tiek īstenota projekta 1. kārta, kurā iesaistītas 58 pilotskolas no visiem Latvijas reģioniem.
Arī Talsu Valsts ģimnāzija no 2009. gada jūnija ir projekta „Dabaszinības un matemātika” pilotskola. Projekta aktivitātes paredz:
- dažādu projektā izstrādāto materiālu aprobāciju,
- pasākumus skolēnu intereses veicināšanai par dabaszinībām un matemātiku,
-  veidot atbalsta sistēmu pedagogu tālākizglītībai.
Projektā darbojas tālāk minētie Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi: bioloģijas skolotājas A. Rituma, A. Vahšteine, fizikas skolotājs I.Fokerots, ķīmijas skolotājs O.Gūtmanis, matemātikas skolotāja I.Biedriņa.
Ilze Kļaviņa,metodiķis
 
 
 
      „Domāsim videi draudzīgi”.          
 Talsu Valsts ģimnāzija no š.g. augusta līdz decembrim organizē projektu „Domāsim videi draudzīgi”. Projektu atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Projekta mērķis ir sekmēt jauniešos videi draudzīgas attieksmes veidošanos un veidot motivāciju aktīvai rīcībai vides labā, iesaistot vides izglītības pasākumos mācību procesā un ārpusstundu darbā. Kā arī sniegt metodisku atbalstu pedagogiem vides izglītības mācību procesā un ārpusstundu aktivitāšu organizēšanā.
Projektā tiek realizētas vairākas aktivitātes:
• Reģionāls konkurss 8.-9. klašu skolēniem „Vides erudīts”
• Pedagogu, vides projektu vadītāju, apmācības seminārs
• Vides projektu konkurss Talsu Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu skolēniem
• Tematisks pasākums un konkurss „Domāsim videi draudzīgi” Talsu Valsts ģimnāzijas 7.-12. kl. skolēniem (radošā klases stunda)
• Metodiskā pieredzes materiāla veidošana un izdošana
• Vides izglītības konference un radošās darbnīcas skolēniem un pedagogiem
 
 
 
 
 
 
 
 
Pulciņa „Vides pētnieki” mācību ekspedīcijas hronika
2008.gada 16.maijā ar autobusu no Talsiem aizbraucām līdz Selekcijai un uzsākām ekspedīciju. Laiks nebija mums labvēlīgs, jo ik pa brīdim smidzināja lietus.
Vispirms aizgājām līdz Dzirnavu dīķim, kuram cauri tek Stendes upīte. Iepazināmies ar karti, kurā redzējām, ka upe sākas Stendē. Raķupe ar saviem ūdeņiem papildina Stendes upi. Rindas upei saplūstot kopā ar Stendes upi veidojas Irbes upe, kura ietek Irbes jūras šaurumā. Tātad secinām, ka mazās upītes ūdeņi aiztek līdz jūrai.
Veicām Dzirnavu dīķa hidroloģijas pētījumus, noteicām ar GPS koordinātes, aprakstījām ūdenstilpnes krastus. Konstatējām, ka dīķi ir tīrs ūdens, jo pH 7.
Tālākais ceļš veda gar  Stendes upes krastu cauri Selekcijas parkam uz upes izteku Stendē, kur tā ir kā mazs strautiņš. Pa ceļam vairākās vietās veicām ūdens pētījumus, aprakstījām krastus, pētījām , kas dzīvo upes ūdenī. Ar noteicēju noteicām, ka tie ir knišļu kāpuri, ovālais dīķgliemezis, ūdensmērītājs. Visu pierakstījām darba lapas.
Ejot caur mežu noskaidrojām, ka tas ir jaukto koku mežs, jo tur auga priedes, egles, bērzi, kļavas, pīlādži, apses, kārkli, ievas.
Apskatījām, kādi augi aug mežā. Redzējām meža zemenes, zaķskābenes, mellenes, maijpuķītes, brūklenes, pienenes, kazrozes, ceļmallapas, nātres, zāli.
Pulciņa dalībnieces
 
Projekta "GLOBE" ietvaros
No 2008. gada 17. - 20. aprīlim Talsu Valsts ģimnāzijas starptautiskā GlOBE projekta koordinatore Anita Bērziņa bija to 16 valstu pārstāvju vidū, kuri piedalījās sanāksmē Polijas galvaspilsētā Varšavā.Sanāksmē piedāvāja skolām iesaistīties jaunā GLOBE apakšprojektā GLOBAL POP, kurā tiek pētīts toksisko ķimikāliju daudzums vietējās zivīs. Praktiskajās nodarbībās mācījāmies pareizi sagatavot materiālu(zivs fileju), kuru būs jāsūta uz Norvēģiju zinātniskiem pētījumiem.
Latvijas pārstāvji: no kreisās Inese Liepiņa - GLOBE koordinatore Latvijā, Regīna Stikāne no Līvānu vidusskolas, Anita Bērziņa no Talsu Valsts ģimnāzijas.
 


 
Anita Bērziņa praktiskajās nodarbībās.
 
 


 
Dalībnieku kopējais foto sanāksmes noslēgumā.
 


 
 
 
Baltijas jūras projekts

Talsu Valsts ģimnāzija jau 15. gadu aktīvi iesaistās Baltijas jūras projekta rīkotajās aktivitātēs. Šajā projektā piedalās skolēni no deviņām Eiropas valstīm, kuras ir izvietotas ap Baltijas jūru. Skolēniem ir iespēja darboties vairākās programmās, piemēram, gaisa un ūdens kvalitātes noteikšanā, jūras krasta izpētē un citās.


2007. gada 27. septembrī mūsu skolas 8. – 12. klašu skolēni piedalījās ikgadējā Baltijas jūras projekta rīkotajā ekspedīcijā gar jūras krastu Upesgrīva - Valgalciems. Mēs sadalījāmies pa pāriem, katram pārim bija jāapseko 500 m gara izpētāmā jūras krasta teritorija, kopumā 5 km. Mēs pētījām ūdeni, dzīvos organismus-gliemjus, vēžus, putnus, augus u.c. Krasts nebija pārāk piesārņots, un tas mūsu ekspedīciju padarīja patīkamāku, tomēr, ja kādā vietā bija atkritumi, tie tika savākti. Iegūto informāciju un savāktos materiālus atvedām uz skolu, kārtīgi izpētījām un apkopojām protokolos. Kopumā šī ekspedīcija bija interesanta, un mēs uzzinājām daudz jauna .
Latvijas koordinatore Velga Kakse 27. decembrī organizēja semināru BSP (Baltic Sea project) iesaistītajām Latvijas skolām, kurā piedalījās arī mūsu skola. Diena bija auksta, bet tas netraucēja tai izvērsties interesantai. Šī semināra ietvaros mēs apmeklējām zooloģisko dārzu, kurā bija interesanti un neredzēti dzīvnieki, kā, piemēram, nesen atbraukušās žirafes – Pīks un Periskops. Veiksmīgai ekskursijas norisei mums bija nolīgts arī gids, kurš mums nepilnu divu stundu laikā sniedza noderīgu informāciju par dzīvniekiem. Mums bija iespēja vērot lemuru barošanu, kura bija interesanta un pat uzjautrinoša. Tropu mājā redzējām visādus rāpuļus, abiniekus, kukaiņus, tai skaitā arī skudras, kuras tika aprakstītas kā ļoti čaklas, jo nesa lapas un būvēja savu māju. Ļoti interesants šķita ronis, kurš mums rādija dažnedažādus trikus un arī nesen iemācīto triku, kura laikā ronim jāmēģina trāpīt ar bumbu grozā. Ronis to paveica godam.
Tā kā tas bija Ziemassvētku laiks, mūsu ekskursija izvērtās plašāka. Mēs apskatījām galvenās Rīgā izpušķotās egles un apmeklējām arī Jāņa Anmaņa gleznu izstādi, kas atradās izstādei diezgan neierastā vietā – bijušās tipogrāfijas telpās, kur valdīja īpaša noskaņa. Mums ļoti patika ekskursija, tāpēc lielu paldies sakām mūsu skolotājai Aritai Ritumai.

Pasākumā piedalījās un rakstu veidoja: Māra Ošiņa, Līga Vinzarāja, Ance Ozola, Madara Valberga 9.a klases skolnieces


Projekti
•    Starptautisks GLOBE projekts kopš 1999. gada.
•    Baltijas jūras projekts ( UNESCO, kopš 1991).
•    UNESCO ASP skola ( UNESCO, kopš 1996. ) -
materiālais kultūras mantojums ( 2004.-2006.),
t.sk., Vizuālās mākslas plenērs ( mērķauditorija - Talsu Valsts ģimnāzijas, Talsu Mākslas skolas un Rīgas Mākslas skolas audzēkņi, pedagogi, 2005. sept.).
•    Vidusskolu debašu kustība ( S/O „Debašu centrs”, kopš 1998. ).
•    Vēstures un sociālo zinību veicināšana ( Izglītības attīstības centrs, kopš 2002.).
•    Veselību veicinoša skola ( IZM, kopš 2005.).
•    Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu,
Matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos:
modernizēts mācību saturs (ESF, ISEC, kopš 2005.),
mācību kabinetu aprīkojums pilotskolās ( ESF, ISEC, kopš 2006.).
•    Profesionālās orientācijas pasākumi Talsu Valsts ģimnāzijā
( ESF 3.2.7.2.).
•    Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās ( mērķauditorija - Talsu rajona skolu pedagogi, ESF 3.2.5.2.).
•    Domāsim kopā, darīsim kopā ( mērķauditorija - vecāki, klašu audzinātāji, pedagogi, pašvaldību izglītības darba speciālisti, Bērnu un ģimeņu lietu ministrija, TVģ, 2005. gada sept.- decembris).
•    Vienoti sadarbībai (mērķauditorija - vecāki, klašu audzinātāji, pedagogi, pašvaldību izglītības darba speciālisti, Bērnu un ģimeņu lietu ministrija, TVģ, 2006. gada maijs- decembris).
Projekts „Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās”/ESF aktivitāte 3.2.5.2./
Talsu Valsts ģimnāzija no 2006. gada 1. novembra līdz 2007. gada 31. oktobrim realizē projektu „Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Talsu rajona pedagogu kompetenču paaugstināšanā par mūsdienīgu mācīšanu un mācīšanos, organizējot regulārus tālākizglītības teorētiski praktisku nodarbību ciklus visās izglītības jomās. Projekts aptver tādas izglītības jomas kā valsts valoda, svešvalodas, dabaszinības, sociālās zinības, mākslas, matemātikas skolvadības. Projekts vērsts uz tālākizglītības iespēju paplašināšanu formālās izglītības tīklā.
Projektā tiek realizētas vairākas aktivitātes:
•    izstrādāts pedagogu tālākizglītības programmas saturs,
organizēti semināri un teorētiski praktisku nodarbību cikli pedagogu grupai, kura apgūs 72 stundu tālākizglītības programmu,
izstrādāts un izdots pedagogu pieredzes materi
organizēta projekta noslēguma konference.
Projekts „Darboties kopā – projektā un ik dienas”
Talsu Valsts ģimnāzija no 2005. gada septembra līdz 2005. gada decembrim realizēja projektu „Darboties kopā – projektā un ik dienas”. Projekta aktivitāšu īstenošanu finansiāli atbalstīja Bērnu un ģimenes lietu ministrija.
Projekta mērķis - veicināt vecāku pedagoģisko kompetenci, sniedzot viņiem zināšanas par bērnu attīstību dažādos vecumposmos, par pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu starp vecākiem un bērniem.Projekta ietvaros notika informatīvi pasākumi, izglītojošas nodarbības vecākiem un semināru cikls (6 semināri) vecākiem un izglītības darbiniekiem.
Nodarbību vadītāji bija sabiedrībā zināmi savas nozares profesionāļi, piemēram, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes lektores Maija Dūka, Ērika Lanka, Maija Pļaveniece u.c.
Projekts „Vienoti sadarbībai”

Talsu Valsts ģimnāzija no 2006. gada maija līdz 2006. gada oktobrim realizēja projektu „Vienoti sadarbībai”. Projekta aktivitāšu īstenošanu finansiāli atbalstīja Bērnu un ģimenes lietu ministrija.
Projekta mērķi:
•    veicināt vecāku pedagoģisko kompetenci, sniedzot
viņiem zināšanas par pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu starp vecākiem un bērniem, ģimeni un skolu.
nostiprināt ģimenes un skolas sadarbību.
•    Projekta ietvaros tika:
informēti vecāki par atbalsta iespējām skolēnam un ģimenei skolā un pilsētā, apkopojot informāciju par speciālistiem un pakalpojumiem, kas vecākiem un skolēniem ir pieejami problēmsituāciju gadījumos, un sagatavojot informatīvu izdales materiālu;
izveidota un ieviesta klases audzinātāja darba mape;
pilnveidota vecāku pedagoģiskā kompetence, organizējot izglītojošas nodarbības un individuālas konsultācijas 5.,7.,10. klašu skolēnu vecākiem un pedagogiem par skolēnu adaptāciju un atbalsta iespējām;
organizētas vecāku dienas, kas ietvēra iespēju piedalīties vecākiem mācību stundās, piedalīties nodarbībā speciālista vadībā, piedalīties “darbnīcas” par dažādām tēmām, piemēram, pozitīvas saskarsmes veidošana (vada skolas psihologs), sociālie riska faktori pusaudžiem un jauniešiem (vada sociālais pedagogs), stils un mode pusaudžiem (vada stila konsultants) u.c..