Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Projekti

Projekts "Pumpurs"

Talsu Valsts ģimnāzija 2021./2022. m.g. 1. semestrī uzsāka dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – saīsinājumā “Pumpurs”. Dalību turpinām arī 2. semestrī.

Kopumā 9 skolēniem tika sniegtas individuālas mācību priekšmetu konsultācijas tādos mācību priekšmetos kā latviešu valoda, matemātika, fizika, kā arī sociālā pedagoga un psihologa konsultatīvais atbalsts.  3 skolēni saņēma arī finansiālu atbalstu ēdināšanai. Plānots, ka 2. semestrī atbalstu projektā saņems 19 skolēni. Katrs no projektā iesaistītajiem skolēniem saņem iespēju individuālam darbam ar skolotāju vienā vai divos mācību priekšmetos, katrā vidēji 10 stundas. Sakām lielu paldies skolotājiem, kas ir iesaistījušies projekta īstenošanā Talsu Valsts ģimnāzijā un skolēnu vecākiem, kas sniedz atbalstu darbā ar skolēniem.

Projekta koordinatore ģimnāzijā, Ilze Kļaviņa.

***

Talsu Valsts ģimnāzija  2021. gada 1. oktobrī uzsāk dalību  projektā “Pumpurs”, sniedzot atbalstu skolēniem tādos mācību priekšmetos kā matemātika, latviešu valoda,  fizika, kā arī sociālā pedagoga un psihologa atbalstu. Šobrīd individuālais atbalsta plāns izveidots 8 skolēniem. 

Projekta apraksts.
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Ko iegūst izglītojamie?
Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai.

Informācija par projektu Talsu Valsts ģimnāzijā
Ilze Kļaviņa, 
Talsu Valsts ģimnāzijas 
direktora vietniece izglītības jomā

Projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Talsu Valsts ģimnāzijā norisinās ESF projekts  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros skolēniem tiek dota iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, personības izaugsmes treneriem, lai veiksmīgāk izvirzītu mērķus, izprastu sevi un produktīvi veiktu nākotnes karjeras izvēles. Informācija par karjeru pieejama sadaļā Karjeras izglītība.

Pedagogs karjeras konsultants Ieva Smildzēja

 

Pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un mazināšanai bērniem

Pilotprojekts uzsākts 1.11.2021 un noslēdzas 29.10.2022.

Dalībnieki: 2021./2022.mācību gadā 4.a, 4.b, 8.a un 8.c klase.

Pilotprojekta mērķis ir sekmēt agrīnu veselīgu paradumu veidošanos un mazināt liekā svara un aptaukošanās izplatību bērnu vidū, tādejādi mazinot SAS risku turpmākajā dzīvē.

Pilotprojekta uzdevums  ir īstenot un novērtēt veselīgu paradumu veidošanas programmu, kas ietver informatīvu, praktisku aktivitāšu kopumu saistībā ar uzturu, fiziskajām aktivitātēm un atkarību izraisošu vielu un procesu mazināšanu.

Pilotprojekta aktivitātes norisinās 3 tematiskos virzienos: veselīgs, sabalansēts, piemērots uzturs, bērniem atbilstošas fiziskās aktivitātes, aktīva brīvā laika pavadīšana.

Pilotprojekts tiek īstenots pēc Veselības ministrijas pasūtījuma un finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta" Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi"Nr.9.2.41/16/I/001) ietvaros. Izglītības iestādē projekta norisi organizē SIA "OnPlate" komanda.

Atbildīgie par projekta realizāciju skolā: S.Zvirgzdiņa (projekta koordinatore skolā), L.Karlušas (sporta speciālists).


Nordplus Junior 2020 projekts "Outdoor Sports Make Us Work" 

Nord plus programma atbalsta projektus, kuri veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu starp izglītības iestādēm un tā sniedz iespēju īstenot klašu braucienus pie saviem vienaudžiem.

Projekta mērķis ir piedāvāt un organizēt skolēniem orientēšanās sporta nodarbības dažādās lokālajās vidēs, lai veicinātu skolēnos izpratni par āra sportu kā jēgpilnu alternatīvu iekštelpu sportam un attīstītu viņu fizisko sagatavotību un taktiskās spējas.

Projektā iesaistītās puses: Talsu Valsts ģimnāzijas un Trekronerskolen (Dānija) 6.klašu skolēni.

Trekronerskolen orientēšanās sports arī ir sporta mācību priekšmeta programmas sastāvdaļa, tad Latvijas puse un tās skolotāji ir plānojuši iepazīties ar Trekronerskolen skolas pieredzi āra aktivitāšu organizēšanā, salīdzinot to ar iespējām, kas izmantotas līdz šim un meklēt jaunus metodiskus veidus, kā veicināt lokālās vides izmantošanu veselīga dzīvesveida vajadzībām.

Projekta gaitā  ir plānots izveidot orientēšanās maršrutu kartes, iepazīt dažādus orientēšanās sporta veidus-klasisko, foto, telpu orientēšanos un rogainingu pilsētas vidē, aktivitātēs izmantojot digitālo aplikāciju formātu, kas ļautu skolēniem attīstīt digitālo kompetenci (shēmu, tabulu, karšu veidošana, fotogrāfiju uzkrāšana, drukāšana un interneta lietošana, informācijas iegūšanu un glabāšanu).

Atbildīgie par projekta realizāciju skolā: I. Rusecka (projekta koordinatore), S. Zvirgzdiņa (sporta speciāliste).

 

Projekts "INTERREG SENsational STEM"

Starptautiskais projekts tika uzsākts jau 2020. gadā, bet turpinās arī šajā mācību gadā. Projekts tiek īstenots Talsu Valsts ģimnāzijai sadarbojoties ar  Somijas un Igaunijas partneriem. Projektā ir iesaistīti Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāji - Ieva Sebre, Ilze Ventiņa, Mārtiņš Danne, kā arī 8 skolēni no  10. un 11.klases.