Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Dokumentācija

Metodiskā darba organizācija 

Talsu Valsts ģimnāzijā

Metodiskā darba mērķis

Sasniedzamā rezultāta un atgriezeniskās saites mērķtiecīga izmantošana mācību procesā izglītojamo prasmju attīstīšanā un pašvadītas mācīšanās veicināšana. 

Uzdevumi:

 • Sniegt metodisko atbalstu Talsu pilsētas un novada skolu pedagogiem.
 • Nodrošināt ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas un literatūras, kā arī daudzveidīgu digitālo resursu pieejamību skolēniem un pedagogiem.
 • Organizēt vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.
 • Organizēt konferences, seminārus, atklātās stundas un piedāvāt iespējas dalībai konkursos reģiona, valsts un starptautiskā līmenī.
 • Veidot mūsdienīgu izglītības vidi pedagogu un izglītojamo radošai darbībai.
 • Nodrošināt teorētisku, metodisku un praktisku atbalstu mācību, pētnieciskajam un izziņas darbam, inovāciju ieviešanai.
 • Akcentēt novitātes mācību procesā atbilstoši jauno mācību priekšmetu standartu saturam.
 • Veicināt starpdisciplināras pieejas ieviešanu, pedagogu sadarbību un vērtībizglītību mācību procesā.
 • Sniegt informāciju par aktualitātēm izglītības normatīvajos dokumentos, mācību priekšmetu standartos, programmās, mācību priekšmetu metodikā, informēt par izziņas un pētnieciskās darbības rezultātiem, jaunāko mācību literatūru, pieredzes materiāliem, mācību sasniegumu novērtēšanu un iespējām iesaistīties valsts un starptautiskajos projektos.
 • Koordinēt mācību priekšmetu standartu, programmu, diagnosticējošo un pārbaudes darbu izvērtējumu, mācību sasniegumu analīzi.
 • Organizēt pedagogu sadarbības iespējas, pieredzes apmaiņu, tās popularizēšanu un publicēšanu.
 • Aktivizēt pedagogu radošo darbību, iesaistoties konkursos, dažādu projektu aktivitātēs, metodisko darbu izstādēs, pieredzes apmaiņas semināros, reģionālās konferencēs, veicinot pedagogu profesionālo meistarību, pašizglītību un tālākizglītību.
 • Uzturēt regulāru sadarbību ar Talsu novada metodisko jomu koordinatoriem un metodisko komisiju vadītājiem, Talsu novada Izglītības pārvaldi un attiecīgām izglītības institūcijām novadā un valstī.

Metodiskās padomes darbība (MP)

MP darbojas kā Talsu Valsts ģimnāzijas izglītības kvalitātes reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra struktūrvienība, atbilstoši Metodiskās padomes nolikumam.

Metodisko padomi veido:

 • MP vadītāja - direktora vietniece izglītības jomā Ilze Kļaviņa,
 • Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris,
 • direktora vietnieces izglītības jomā Iveta Kālberga,
 • metodiķe Ieva Smildzēja,
 • bibliotekāre Līksma Sokolova,
 • metodisko kopienu vadītāji.

Metodisko kopienu vadītāju uzdevumi:

 1. atbalstīt sadarbību starp kopienu skolotājiem mācību satura un pieejas plānošanā;
 2. apzināt problēmjautājumus, rast iespējas to risināšanai;
 3. pārzināt jaunāko informāciju par saturu savā mācību jomā.

Kopienas

 • valodu, (latviešu valoda, svešvalodas)
 • sociālā un pilsoniskā mācību joma (sociālās zinības (1.–3. klase), sociālās zinības un vēsture (4.–6. klase), sociālās zinības, Latvijas un pasaules vēsture (7.–9. klase)

 

 • kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, teātra māksla)

 

 • dabaszinātņu
 • matemātikas
 • tehnoloģiju (dizains un tehnoloģijas, datorika, inženierzinības)
 • veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma(sports un veselība)
 • klašu audzinātāji

I Vispārīgi noteikumi

1. Talsu Valsts ģimnāzijas (turpmāk – ģimnāzija) metodiskās kopienas ir izveidotas, lai nodrošinātu šādas darbības un rezultātus: 

 • esošās mācību metodikas apzināšana un īstenošana;
 • metodisko materiālu un datu bāzes izveide;
 • labākās pieredzes apkopošana un ieteikumu sagatavošana.

2. Metodisko kopienu darbā piedalās mācību priekšmetu pedagogi un citi skolas pedagoģiskie darbinieki.

3. Metodisko kopienu darbu organizē un uzrauga metodiskā padome.

II Metodisko kopienu darbība un funkcijas

4.  Metodisko kopienu darba mērķis - ikviena pedagoga izaugsmes, koncepcijas un pedagoģiskā kolektīva meistarības līmeņa motivēta paaugstināšana.

5. Metodisko kopienu darba uzdevumi:

5.1. veicināt pedagoģiskā procesa kvalitātes paaugstināšanos;

5.2. veicināt izglītojamo mācību rezultātu paaugstināšanos.

6. Metodisko kopienu funkcijas:

6.1.veicināt metodiskajās kopienās ietilpstošo pedagogu profesionālo pilnveidi un tālākizglītību;

6.2.regulāri informēt pedagogus par izglītības politiku un inovācijām izglītībā;

6.3.sekmēt mācību priekšmetu standartu, programmu kvalitatīvu realizāciju mācību priekšmetā;

6.4.izvērtēt mācību priekšmetu darba efektivitāti un saturu, izvirzīt pedagogiem uzdevumus, informēt par nākotnes prioritātēm un mērķiem;

6.5.izvirzīt materiāli tehniskās vajadzības un skatīt tās kontekstā ar skolas vajadzībām un iespējām;

6.6.izstrādāt darba plānu mācību gadam;

6.7.popularizēt labāko pedagogu pieredzi un darbību;

6.8.analizēt un izvērtēt izdevniecību piedāvāto jaunāko mācību literatūru un veidot ieteikumus mācību priekšmetiem par piemērotāko mācību materiālu izveidi;

6.9.sniegt informāciju par alternatīvajām mācību grāmatām, papildmateriāliem, didaktiskajiem materiāliem, izdali, uzskates līdzekļiem;

6.10.veicināt dažāda veida metodisko materiālu izstrādi;

6.11.veicināt dažāda veida pasākumu organizēšanu;

6.12.organizēt valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standarta, izglītības programmu, mācību līdzekļu, metodisko materiālu un normatīvo aktu, instrukciju iepazīšanu, izstrādi un pieredzes apmaiņas norisi;

6.13.organizēt izglītojamo zināšanu un prasmju kvalitātes pārbaudes un diagnosticējošo darbu sastādīšanas un rezultātu izvērtēšanu, kā arī noteikt konstatēto trūkumu novēršanas paņēmienus, turpmākās iespējas un realizāciju;

6.14.izpētīt, apkopot un izplatīt pedagogu darba pieredzi sadarbības pedagoģijā, mācību metodikās, audzināšanas darbā;

6.15.popularizēt audzināšanas teoriju un metodiku. 

III Metodisko kopienu darba principi un plānotie rezultāti

7. Metodiskā kopiena ievēro šādus principus:

7.1. metodiskā darba sistemātiskums;

7.2. metodiskā darba zinātniskums;

7.3. metodiskā darba plānveidība, pēctecība un nepārtrauktība;

7.4. inovācijas un radošums, skolotāju motivēta darbība un aktivizācija; teorijas un prakses saistība metodiskā darba praktiskās izmantojamības virzienā;

7.5. metodiskā darba virzība skolotāju profesionālās kompetences līmeņa paaugstināšanā;

7.6. sadarbība un pieredzes apmaiņa metodiskajā darbā;

7.7. elastīgums un mobilitāte metodiskajā darbā;

7.8. novērtēšana – kvalitatīvo un kvantitatīvo vērtēšanas kritēriju savlaicīga, atbilstoša izvēle rezultātu noteikšanai;

7.9. labvēlīgu apstākļu radīšana skolotāju radošo meklējumu ceļā;

7.10. publicitāte un skolas pieredzes popularizēšana sabiedrībā.

8. Metodiskā kopienas darbojas šādu rezultātu sasniegšanai:

8.1.nodrošināt pedagogu profesionālo pilnveidi;

8.2.izstrādāt nepieciešamos metodiskos materiālus;

8.3.nodrošināt kvalitatīvu pasākumu organizāciju;

8.4.organizēt efektīvu pieredzes apmaiņu.

IV Metodisko kopienu struktūra, darba organizācija un darbības formas

9. Metodisko kopienu struktūru veido:

Metodiskās padomes sastāvs

Talsu Valsts ģimnāzijā

 

MP vadītāja – direktora vietniece izglītības jomā Ilze Kļaviņa

Talsu Valsts ģimnāzijas direktors

Direktora vietnieces izglītības jomā

Metodiķe

Bibliotekāre

Metodisko kopienu vadītāji

 

 

Kopienas

Vadītāji 

 

10. Metodisko kopienu apvienotās sanāksmes vada kopienas vadītājs un notiek ne retāk kā 1 reizi mēnesī.

11. Metodiskā darba plānu veido atbilstoši skolas darba un attīstības plānam.

Darba formas:

 • Regulāras tikšanās, kuras tiek protokolētas,
 • konference, sanāksme,
 • seminārs, diskusija,
 • tematiskas lekcijas,
 • radošā tikšanās, pieredzes apmaiņa,
 • savstarpējā mācību stundu un nodarbību hospitēšana,
 • darbs projektos,
 • zinātniski pētnieciskie darbi,
 • metodisko ieteikumu izstrāde,
 • pedagoģiskie lasījumi.