Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Notikumu kalendārs
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Metodiskā padome

Metodiskās padomes darbība (MP) 

MP darbojas kā Talsu Valsts ģimnāzijas izglītības kvalitātes reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra struktūrvienība, atbilstoši Metodiskās padomes nolikumam (NL6).

I. Mērķi un prioritātes:
1) veidot mūsdienīgu izglītības vidi pedagogu un izglītojamo radošai darbībai,
2) nodrošināt teorētisku, metodisku un praktisku atbalstu mācību, pētnieciskajam un izziņas darbam, inovāciju ieviešanai,
3) akcentēt novitātes mācību procesā atbilstoši jauno mācību priekšmetu standartu saturam,
4) veicināt starpdisciplināras pieejas ieviešanu, pedagogu sadarbību un vērtībizglītību mācību procesā.

II. Uzdevumi:
1) nodrošināt metodisko atbalstu ģimnāzijas, novada un reģiona pedagogiem , īstenojot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības satura reformu, izmantojot daudzveidīgas, radošas darba formas un metodes, apgūstot jaunas tehnoloģijas izglītībā, radot labvēlīgu vidi ideju, informācijas, pieredzes un domu apmaiņai;
2) sniegt informāciju par aktualitātēm izglītības normatīvajos dokumentos, mācību priekšmetu standartos, programmās, mācību priekšmetu metodikā, informēt par izziņas un pētnieciskās darbības rezultātiem, jaunāko mācību literatūru, pieredzes materiāliem, mācību sasniegumu novērtēšanu un iespējām iesaistīties valsts un starptautiskajos projektos,
3) koordinēt mācību priekšmetu standartu, programmu, diagnosticējošo un pārbaude darbu izvērtējumu, mācību sasniegumu analīzi,
4) organizēt pedagogu sadarbības iespējas, pieredzes apmaiņu, tās popularizēšanu un publicēšanu,
5) aktivizēt pedagogu radošo darbību, iesaistoties konkursos, dažādu projektu aktivitātēs, metodisko darbu izstādēs, pieredzes apmaiņas semināros, reģionālās konferencēs, veicinot pedagogu profesionālo meistarību, pašizglītību un tālākizglītību,
6) uzturēt regulāru sadarbību ar Talsu novada metodiskām apvienībām, Talsu novada Izglītības pārvaldi un attiecīgām izglītības institūcijām novadā un valstī.

III. Struktūra.
Metodisko padomi veido:

  • MP vadītāja - direktora vietniece M. Spicberga,
  • direktors G. Sebris,
  • metodiķe I. Kļaviņa,
  • bibliotekāre L. Sokolova,
  • metodisko komisiju vadītāji.