Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Tālākizglītības piedāvājums pedagogiem

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums
2022./2023. m.g., saskaņots ar IZM 

Informējam, ka gan Talsu novada, gan citu novadu skolas var izvēlēties sev interesējošos kursus no iepriekšējo mācību gadu piedāvātajiem, tie tiek organizēti gan klātienē, gan platformā ZOOM.

Plašāku informāciju par piedāvātajām pedagogu profesionālās pilnveides nodarbībām iespējams iegūt, sazinoties ar Ievu SmildzējuTalsu Valsts ģimnāzijas metodiķi (mob.29644435, ieva.smildzeja@gmail.com).

Kursu piedāvājumu skatīt zemāk.

 

Norises laiks

Programmas nosaukums

St. skaits

Programmas mērķauditorija

Mērķi, plānotie rezultāti

Īss satura apraksts 

 Kontaktpersona 

27.septembris, 4.oktobris 16:00 - 18:30
ZOOM

Kompleksi uzdevumi matemātikā un to risināšanas metodes (Maruta Avotiņa, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija)

 
 6h matemātikas skolotāji, kuri īsteno padziļināto matemātikas kursu Apgūst metodiku, kura nepieciešama matemātikas padiļinātā kurs īstenošanai.    

Ieva Smildzēja,

ieva.smildzeja@gmail.com

 

29644435 

25.oktobris

9.00-15.00

ZOOM

Skolēna izaicinoša uzvedība, temperamenta tipa iezīmes un klasvadība

6h

4. – 9.klašu pedagogi

Pilnveidot pedagogu prasmes risināt sarežģītas un izaicinošas uzvedības situācijas klasē, zinot skolēna temperamenta tipus, organizēt klasvadības procesu veiksmīgai satura apguvei.

 

 

 

 

Ieva Smildzēja,

ieva.smildzeja@gmail.com

 

29644435 

24.oktobris

9.00-14.00

ZOOM

Atgādņu izmantošana vēstures un sociālo zinātņu mācīšanā

6h

Vēstures un sociālo zinātņu (zinību) skolotāji

Aktualizēt dažādu atgādņu (kritēriju tabulu, shēmu) daudzveidīgas izmantošanas iespējas skolēnu prasmju attīstīšanai, lai mācīšanos padarītu rezultatīvāku

Antra Grūbe

antragrube@inbox.lv

 

25.oktobris

9.00-14.00

klātienē TVģ

Skolēnu gatavošana matemātikas olimpiādēm

6h

Matemātikas skolotāji

Pilnveidot un sistematizēt skolotāju prasmes darbā ar talantīgiem skolēniem

 

Inese Ķiršakmene

dzezabella@inbox.lv

 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums
2021./2022. m.g., saskaņots ar IZM

 

Norises laiks

Programmas nosaukums

Programmā ietvertie modeļi

Vadītājs

Stundu skaits

Pedagogu skaits

Programma

Oktobris

Sadarbība – skolēns, skolotājs, vecāks

 1. Skolotāja un vecāku sadarbība skolēna atbalstam sākumskolas posmā.

 2. Skolēna un skolotāja sadarbība mācību motivācijas veicināšanā.

 3. Sākumskolas skolēnu sadarbība.

Dina Alkšbirze/

Laila Gedrovica


6

25

19.oktobris 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija

Pētniecisko prasmju attīstīšana ķīmijā pamatskolā

 
 1. Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes skolotājiem, sagatavot, analizēt pētnieciskos laboratorijas darbus, vērtēt skolēnu sniegumu, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus pētnieciskm laboratorijas darbam.
 2. Izstrādāt laboratorijas darbus, lai veiksmīgi sagtavotu SLA pētniecisko prasmju vērtēšanai.
 3. Veicināt Talsu un Ventspils ķīmijas skolotāju sadarbību.

Ilze Ventiņa/Vita Bērzleja

6

40

20.oktobris

Skolēnu izaicinoša uzvedība skolā

 1. Iepazīstināt ar anketas “Skolēnu izaicinoša uzvedība klasē” apkopotajiem datiem.
 2. Izprast problemātiskas uzvedības cēloņu.
 3. Plānot, kā rīkoties izaicinošas uzvedības gadījumos.
 4. Apgūt drošu pašaizsardzības tehniku.
 5. Pilnveidot zināšanas un prasmes skolēnu pozitīvas uzvedības modelēšanā.
 6. Analizēt problēmsituācijas, rast labākos risināšanas veidus. 
Alīna Jackeviča/Līga Bērziņa  25 (tikai TVĢ skolotājiem)    

Novembris

Drāmas elementi mācību stundā

Drāmas izmantošana mācību stundās.

Metodika drāmas satura īstenošanai:

1.iztēles rosināšana,

2.asociatīvās domāšanas treniņš,

3.tautasdziesmas, dzejoļi, spontānā runa,

4. lomu spēles,

5. stāsta uzbūve,

6. stāstu sacerēšana divatā,

7. komandā stāstu izspēle.

Antra Puriņa

6

25

29.novembris

Lasītprasmes pilnveidošana un nostiprināšana

 1. Diskusija par lasītprasmes nozīmi mācību procesā.

 2. Pieredze, praktiski ieteikumi un uzdevumi skolēniem, ko papildina atsevišķas teorētiskas atziņas, kā attīstīt, pilnveidot lasītprasmi atbilstoši konkrētam mērķim, piemēram, lai atbildētu uz jautājumiem, sameklētu faktus, uzrakstītu viedokli, prognozētu, izprastu jēdzienus utt., izmantojot mērķim atbilstošu informācijas avotu, piemēram, mācību literatūru, uzziņu literatūru, interneta resursus, laikrakstus, zinātnisko literatūru.

 3. Izmantojot lasītprasmes pilnveidi, kā attīstīt mācīšanas prasmes un informācijas organizēšanas un izmantošanas prasmes.

 4. Lasītprasmes attīstīšanai kā izmantot solo taksonomiju un dziļo mācīšanos, kad skolēns analizē, argumentē, pretstata, kritizē, prognozē, rada utt.

Ilze Osipova/

Ilze Kļaviņa

7. – 12.klases

6

25

12.novembris

Klasvadība

 1. Vēlmju apzināšana. Temperamenta tipu noteikšana. Temperamenta tipu raksturojums, rīcības modeļi dažādās situācijās.
 2. Klasvadības metodes, zinot skolēnu temperamenta tipus.
 3. Klasvadības metodes, zinot pedagoga temperamenta tipu, sava darba organizēšanai, emocionālās labsajūtas veicināšanai.
 4. Labās prakses piemēri klasvadībā. 

 

Ieva Smildzēja

6

 25
 8.novembris

Prasmju pilnveide darbā ar Google Workspace

 
 1. Pilnveidot prasmes, darbojoties Google Workspace.
 2. Praktiski sadarboties ar kolēģiem, izmantojot Google piedāvātās iespējas. 

 

Iveta Milta 

 6  25  

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums
2020./2021. m.g., saskaņots ar IZM

 

Nodarbības nosaukums Mērķauditorija Nodarbības vadītājs Programma
Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide (ClassFlow kā AS rīks) Pedagogi  Inessa Tarasova  
Dalīties ir izdevīgi Klašu audzinātāji, sākot no 5.klases Ieva Smildzēja   
Skolēnu humanitāro un sociālo zinātņu pētniecības darbu vadīšana Pedagogi  Antra Grūbe   
Formatīvā un summatīvā vērtēšana Pedagogi Ilze Ventiņa  
Ievads uzdevumu veidošanā MOODLE vidē Pedagogi Guntars Ēcis  
Argumentēšanas un diskutēšanas mācīšanās un mācīšana Pedagogi Antra Grūbe