Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Tālākizglītības piedāvājums pedagogiem

25. oktorba konference "Pieredzei un labsajūtai! 2023"

Tās mērķis ir ne tikai veicināt Talsu novada pedagogu metodikas daudzveidošanu kompetencēs balstīta satura īstenošanai, bet arī parūpēties par pašu skolotāju labsajūtu darba spēju uzlabošanai.

Talsu novada skolu pedagogi, esat mīļi aicināti piedalīties mūsu skolas konferencē "Pieredzei un labsajūtai!" Rēgistrācijas saite: 

https://docs.google.com/document/d/1oFXAaLvHESmNZJ4JCk_m9FbX6E1iH3UmetJvy-GL5Bk/edit 

Uz tikšanos!

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums
2023./2024. m.g., saskaņots ar IZM

Informējam, ka gan Talsu novada, gan citu novadu skolas var izvēlēties sev interesējošos kursus no iepriekšējo mācību gadu piedāvātajiem, tie tiek organizēti gan klātienē, gan platformā ZOOM.

Plašāku informāciju par piedāvātajām pedagogu profesionālās pilnveides nodarbībām iespējams iegūt, sazinoties ar Ievu SmildzējuTalsu Valsts ģimnāzijas metodiķi (mob.29644435, ieva.smildzeja@gmail.com).

Kursu piedāvājumu skatīt zemāk.

Talsu Valsts ģimnāzijas kursu tēmu piedāvājums

2023./2024. māc.g.

N.P.K.

Tēma

St. skaits

Programmas mērķauditorija

Mērķi, plānotie rezultāti

Īss satura apraksts

Lektori, kontaktpersona (t.sk.publikācijai IZM mājas lapā)

1.

Talsu Valsts ģimnāzija

Lasītprasmes pilnveidošana un nostiprināšana

6h

Dažādu jomu pedagogi

Pilnveidot prasmi veidot daudzveidīgus lasītprasmi veicinošus uzdevumus.

Rosināt domāt par daudzveidīgām mācību stratēģijām un metodēm lasīt un rakstīt prasmju mācīšanā.

Stiprināt izpratni par lasītprasmi kā pamatu dažādu mācību priekšmetu satura apguvei.

Ierosināt veidot mācību uzdevumus lasītprasmes apguvei dažādos vecumposmos.

 

 • Lasītprasme mācību procesā (t.sk. valsts pārbaudes darbos un diagnosticējošajos darbos).
 • Ideālais lasītpratējs dažādos vecumposmos. Nepieciešamie resursi, lai atbalstītu skolēnu ceļā uz “ideālo lasītpratēju”.
 • Labo prakses piemēru prezentācijas.
 • Labie piemēri lasītprasmes attīstīšanai:
 • 7. – 8. klašu pieredze fakultatīvajā kursā “zinātniski pētnieciskā darbība”, dzejas lasīšana pamatskolas posmā, ārpusklases lasīšana,
 • daiļliteratūras lasīšana vidusskolas posmā,
 • zinātnisko un publicistisko tekstu lasīšana mācību procesā,
 • digitālo resursu (tekstu) izmantošana uzdevumu dažādošanai.
 • mācīšanas prasmju un informācijas organizēšanas pilnveide, izmantojot lasītprasmes uzdevumus.    

 

Ilze Osipova, Ilze Kļaviņa, latviešu valodas un literatūras skolotājas, MJK vadītājas

 

Ieva Smildzēja, ieva.smildzeja@gmail.com

 

29644435

Reģistrēšanās

https://ej.uz/iopi

2.

 Talsu Valsts ģimnāzija

Dažādības pedagoģiskie risinājumi  iekļaujošā izglītībā

6h

Dažādu jomu pedagogi

Kursu dalībnieki mācīsies kvalitatīvāk izprast, kas ir iekļaujošā izglītība, kā saskatīt un atpazīt izglītojamos ar dažādām vajadzībām.

 • Dažādība iekļaujošā izglītībā - garīgās veselības  traucējumi, jaukti attīstības traucējumi, citas veselības problēmas, to izpausmes un ietekmējošie faktori, uzvedības traucējumi, uzmanības un aktivitātes traucējumi, izglītojamie, kuriem ir risks pārtraukt mācības, cittautību izglītojamie.
 • Pedagogi iepazīs novērojumu kā izglītojamo izpētes metodi, kā veikt novērojumus un atzīmēt izglītojamo attīstību dinamikā.
 • Pedagogi mācīsies veidot izglītojamo ar dažādām vajadzībām individuālos mācību un audzināšanas plānus.
 • Pedagogi apgūs prasmi, kā plānot un pielāgot mācību programmu un kā organizēt pedagoģisko procesu, nosakot organizatoriskus, metodiskus un izglītības satura pielāgojumus. pilnveidos alternatīvo iespēju izmantošanu, nodrošinot bērna personības attīstību.
 • Gūs izpratni par atšķirīgām pieejām izglītojamo prasmju veidošanas procesā, izglītojamo traucējumu iespējamo korekciju un kompensēšanu.
 • Kursa laikā pedagogi apgūs dažādas metodes, kā sniegt atbalstu iekļaujošā izglītībā, kā veidot atgādnes dažādos mācību priekšmetos, kā izmantot “Vieglo valodu” kā metodi izglītojamiem ar teksta uztveres traucējumiem.
 • Kursu dalībnieki izpratīs, kā sadarboties skolā ar atbalsta personālu, kā sarunāties ar vecākiem, lai veiksmīgā, kvalitatīvāk iekļautu izglītojamos ar dažādām vajadzībām.

 

 • Pedagogu  prasme būs pilnveidota, lai varētu veiksmīgi un kvalitatīvi iekļaut skolā izglītojamos ar dažādām vajadzībām.

 

Asja Kuike, speciālais pedagogs, logopēde

Ilze Šmite, speciālais pedagogs, logopēde

 

Ieva Smildzēja, ieva.smildzeja@gmail.com

 

29644435

 

Reģistrēšanās

https://ej.uz/u59h

3.

TalsuValstsģimnāzija

Disku golfa kā sporta veida iekļaušana mācību saturā

6h

Sporta skolotāji

Zināšanu un prasmju pilnveidošana disku golfā Latvijas sporta pedagogiem.

 • Disku golfa teorētisko zināšanu apguve (spēles noteikumi, grafiskā informācija, kā materiāli skolēnu zināšanu veicināšanai).
 • Iekļaušana mācību procesā (Ko un kā atbilstoši var vērtēt?)
 • Praktisko iemaņu pilnveide (metienu veidi, to tehniskais izpildījums, spēle disku golfa laukumā praktisko iemaņu pilnveidei).

Lauris Karlušas, sporta pedagogs, disku golfa treneris.

 

 

Reģistrēšanās

 

https://ej.uz/6rk2

 

 

Ieva Smildzēja, ieva.smildzeja@gmail.com

 

29644435

 

*Kontaktpersona un kursu organizētāja -  Talsu Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe Ieva Smildzēja, ieva.smildzeja@gmail.com, 29644435

 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums
2022./2023. m.g., saskaņots ar IZM 

Informējam, ka gan Talsu novada, gan citu novadu skolas var izvēlēties sev interesējošos kursus no iepriekšējo mācību gadu piedāvātajiem, tie tiek organizēti gan klātienē, gan platformā ZOOM.

Plašāku informāciju par piedāvātajām pedagogu profesionālās pilnveides nodarbībām iespējams iegūt, sazinoties ar Ievu SmildzējuTalsu Valsts ģimnāzijas metodiķi (mob.29644435, ieva.smildzeja@gmail.com).

Kursu piedāvājumu skatīt zemāk.

 

 

Norises laiks

Programmas nosaukums

St. skaits

Programmas mērķauditorija

Mērķi, plānotie rezultāti

Īss satura apraksts 

 Kontaktpersona 

27.septembris, 4.oktobris 16:00 - 18:30
ZOOM

Kompleksi uzdevumi matemātikā un to risināšanas metodes (Maruta Avotiņa, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija)

 
 6h matemātikas skolotāji, kuri īsteno padziļināto matemātikas kursu Apgūst metodiku, kura nepieciešama matemātikas padiļinātā kurs īstenošanai.    

Ieva Smildzēja,

ieva.smildzeja@gmail.com

 

29644435 

25.oktobris

9.00-15.00

ZOOM

Skolēna izaicinoša uzvedība, temperamenta tipa iezīmes un klasvadība

6h

4. – 9.klašu pedagogi

Pilnveidot pedagogu prasmes risināt sarežģītas un izaicinošas uzvedības situācijas klasē, zinot skolēna temperamenta tipus, organizēt klasvadības procesu veiksmīgai satura apguvei.

 

 

 

 

Ieva Smildzēja,

ieva.smildzeja@gmail.com

 

29644435 

24.oktobris

9.00-14.00

ZOOM

Atgādņu izmantošana vēstures un sociālo zinātņu mācīšanā

6h

Vēstures un sociālo zinātņu (zinību) skolotāji

Aktualizēt dažādu atgādņu (kritēriju tabulu, shēmu) daudzveidīgas izmantošanas iespējas skolēnu prasmju attīstīšanai, lai mācīšanos padarītu rezultatīvāku

Antra Grūbe

antragrube@inbox.lv

 

25.oktobris

9.00-14.00

klātienē TVģ

Skolēnu gatavošana matemātikas olimpiādēm

6h

Matemātikas skolotāji

Pilnveidot un sistematizēt skolotāju prasmes darbā ar talantīgiem skolēniem

 

Inese Ķiršakmene

dzezabella@inbox.lv

 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums
2021./2022. m.g., saskaņots ar IZM

 

Norises laiks

Programmas nosaukums

Programmā ietvertie modeļi

Vadītājs

Stundu skaits

Pedagogu skaits

Programma

Oktobris

Sadarbība – skolēns, skolotājs, vecāks

 1. Skolotāja un vecāku sadarbība skolēna atbalstam sākumskolas posmā.

 2. Skolēna un skolotāja sadarbība mācību motivācijas veicināšanā.

 3. Sākumskolas skolēnu sadarbība.

Dina Alkšbirze/

Laila Gedrovica


6

25

19.oktobris 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija

Pētniecisko prasmju attīstīšana ķīmijā pamatskolā

 
 1. Sniegt zināšanas un attīstīt prasmes skolotājiem, sagatavot, analizēt pētnieciskos laboratorijas darbus, vērtēt skolēnu sniegumu, izmantojot snieguma līmeņu aprakstus pētnieciskm laboratorijas darbam.
 2. Izstrādāt laboratorijas darbus, lai veiksmīgi sagtavotu SLA pētniecisko prasmju vērtēšanai.
 3. Veicināt Talsu un Ventspils ķīmijas skolotāju sadarbību.

Ilze Ventiņa/Vita Bērzleja

6

40

20.oktobris

Skolēnu izaicinoša uzvedība skolā

 1. Iepazīstināt ar anketas “Skolēnu izaicinoša uzvedība klasē” apkopotajiem datiem.
 2. Izprast problemātiskas uzvedības cēloņu.
 3. Plānot, kā rīkoties izaicinošas uzvedības gadījumos.
 4. Apgūt drošu pašaizsardzības tehniku.
 5. Pilnveidot zināšanas un prasmes skolēnu pozitīvas uzvedības modelēšanā.
 6. Analizēt problēmsituācijas, rast labākos risināšanas veidus. 
Alīna Jackeviča/Līga Bērziņa  25 (tikai TVĢ skolotājiem)    

Novembris

Drāmas elementi mācību stundā

Drāmas izmantošana mācību stundās.

Metodika drāmas satura īstenošanai:

1.iztēles rosināšana,

2.asociatīvās domāšanas treniņš,

3.tautasdziesmas, dzejoļi, spontānā runa,

4. lomu spēles,

5. stāsta uzbūve,

6. stāstu sacerēšana divatā,

7. komandā stāstu izspēle.

Antra Puriņa

6

25

29.novembris

Lasītprasmes pilnveidošana un nostiprināšana

 1. Diskusija par lasītprasmes nozīmi mācību procesā.

 2. Pieredze, praktiski ieteikumi un uzdevumi skolēniem, ko papildina atsevišķas teorētiskas atziņas, kā attīstīt, pilnveidot lasītprasmi atbilstoši konkrētam mērķim, piemēram, lai atbildētu uz jautājumiem, sameklētu faktus, uzrakstītu viedokli, prognozētu, izprastu jēdzienus utt., izmantojot mērķim atbilstošu informācijas avotu, piemēram, mācību literatūru, uzziņu literatūru, interneta resursus, laikrakstus, zinātnisko literatūru.

 3. Izmantojot lasītprasmes pilnveidi, kā attīstīt mācīšanas prasmes un informācijas organizēšanas un izmantošanas prasmes.

 4. Lasītprasmes attīstīšanai kā izmantot solo taksonomiju un dziļo mācīšanos, kad skolēns analizē, argumentē, pretstata, kritizē, prognozē, rada utt.

Ilze Osipova/

Ilze Kļaviņa

7. – 12.klases

6

25

12.novembris

Klasvadība

 1. Vēlmju apzināšana. Temperamenta tipu noteikšana. Temperamenta tipu raksturojums, rīcības modeļi dažādās situācijās.
 2. Klasvadības metodes, zinot skolēnu temperamenta tipus.
 3. Klasvadības metodes, zinot pedagoga temperamenta tipu, sava darba organizēšanai, emocionālās labsajūtas veicināšanai.
 4. Labās prakses piemēri klasvadībā. 

 

Ieva Smildzēja

6

 25
 8.novembris

Prasmju pilnveide darbā ar Google Workspace

 
 1. Pilnveidot prasmes, darbojoties Google Workspace.
 2. Praktiski sadarboties ar kolēģiem, izmantojot Google piedāvātās iespējas. 

 

Iveta Milta 

 6  25  

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides piedāvājums
2020./2021. m.g., saskaņots ar IZM

 

Nodarbības nosaukums Mērķauditorija Nodarbības vadītājs Programma
Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide (ClassFlow kā AS rīks) Pedagogi  Inessa Tarasova  
Dalīties ir izdevīgi Klašu audzinātāji, sākot no 5.klases Ieva Smildzēja   
Skolēnu humanitāro un sociālo zinātņu pētniecības darbu vadīšana Pedagogi  Antra Grūbe   
Formatīvā un summatīvā vērtēšana Pedagogi Ilze Ventiņa  
Ievads uzdevumu veidošanā MOODLE vidē Pedagogi Guntars Ēcis  
Argumentēšanas un diskutēšanas mācīšanās un mācīšana Pedagogi Antra Grūbe