Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Pasākumi

27. decembrī notiks pedagogu tiešsaistes konference “Mācību stunda – kvalitatīva izglītības procesa pamats”. Ar konferences programmu iespējams iepazīties pielikumā.

Dienas kārtība

10.00 Uzruna
10.05 – 10.45 “Kas ir kvalitatīva mācību stunda? Skolotāja - praktiķa skatījums”, Inese Freimute, Dundagas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, mācīšanās konsultants – eksperts, latviešu valodas un literatūras skolotāja

10.45 – 11.45 Lekcija “Mācību stunda - skolotājam, skolēnam, stundas vērotājam. Dažādi skatu punkti”, Inga Pāvula, izglītības konsultante, Skola2030 vecākā eksperte, mentore, supervizore

11.45 – 12.00 Pārtraukums
12.00 – 13.00 Lekcija “Komunikācija skolā krīzes apstākļos”, Jolanta Derkevica – Pilskunga, Biznesa augstskolas “Turība” docente, Doktora studiju programmas "Komunikācijas vadība" direktore, Maģistra studiju programmas "Sabiedriskās attiecības" direktore

13.00 – 14.30 “Digitālā paaudze skolā” Zanda Rubene, LU profesore, LU PPMF zinātņu prodekāne, LU Doktora studiju programmas "zglītības zinātnes" direktore

Reģistrēšanās konferencei:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1GXjTC89Zfzpy8i2qH4L
xf220XeSKa_5a3W12gHUiQ26fpg/viewform?usp=sf_link

Pirmdien, 29. novembrī, Talsu Valsts ģimnāzijas pedagoģes Ilze Osipova un Ilze Kļaviņa vadīja kursus pedagogiem no Talsu un Saldus novadiem, daloties savās zināšanās un pieredzē par lasītprasmi.

Nodarbības mērķis bija pilnveidot prasmi veidot daudzveidīgus lasītprasmi veicinošus uzdevumus. 

Par nodarbības saturu un norisi pedagogi sniedza šādu atgriezenisko saiti.

 1. Gūtas lieliskas idejas un vērtīga pieredze.
 2. Gūtās zināšanas un praktiskie piemēri izmantojami dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.
 3. Nodarbības saturs bija labi strukturēts, labi uztverams.
 4. Tika nodrošināta iespēja kolēģiem dalīties ar savu pieredzi.
 5. Nodarbības saturs rosināja turpmākai darbībai un uzdevumu veidošanai.
 6. Iegūti labi resursi, kvalitatīvi materiāli.
 7. Jēgpilns nodarbības saturs, kas ietver teorijas un prakses sabalansētību.
 8. Lieliska iespēja tikties un dalīties pieredzē ar cita novada kolēģiem.
 9. Nodarbības vadītājas raksturotas kā zinošas, atsaucīgas, ar labām komunikācijas prasmēm, spēju uzrunāt auditoriju, iedrošināt un radīt labvēlīgu atmosfēru.

Piektdien, 26. novembrī, Talsu Valsts ģimnāzijas pedagoģes Ilze Ventiņa un Ilze Kļaviņa vadīja kursus pedagogiem no Nīckrāces pamatskolas, daloties savās zināšanās un pieredzē par vērtēšanu.

Nodarbības mērķis bija veicināt pedagogu izpratni par vērtēšanas nozīmīgumu kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanā, paplašinot zināšanas, prasmes daudzveidīgi veikt jēgpilnu, kvalitatīviem sasniedzamiem rezultātiem atbilstošu formatīvo un summatīvo vērtēšanu.

Pēc kursu norises tika iegūta šāda atgriezeniskā saite.

 1. Gūtas zināšanas, kā arī praktiskie piemēri, kuri dos iespēju sava darba kvalitātes uzlabošanai.
 2. Tika dota iespēja uzdot un gūt atbildes uz katra pedagoga individuālajiem jautājumiem.
 3. Nodarbībā tika dota iespēja sekot no pedagogam ērtas atrašanās vietas, kā arī tika nodrošināts labvēlīgs mikroklimats un gaisotne.
 4. Lektores vērtētas kā lietpratējas minētajā jomā ar ļoti labām komunikācijas prasmēm.

“Mācību un audzināšanas process izglītības iestādē, īstenojot lietpratības pieeju”

No 2021. gada 4. novembra līdz 2022. gada 10. janvārim Talsu Valsts ģimnāzijas pedagogi pēcpusdienas pavada, apgūstot mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” individuāli izstrādāto tālākizglītības programmu TVģ pedagogiem, lai visi kopā domātu par darba kvalitātes uzlabošanu, kvalitatīvu mācību stundu veidošanu un uz personības attīstību koncentrētu mācību procesu.

22.novembrī plkst. 16.00 notiks inženierzinātņu jomas pārstāvju tikšanās tiešsaistē par jauno mācību priekšmetu kopā ar priekšmeta līderiem Dainu Iesalnieci un Guntaru Ēci. Savukārt 29.novembrī plkst. 16.00 tiešsaistē notiks dizaina un tehnoloģiju pedagogu tikšanās "Radošums - kā to veicināt un vērtēt", vadītāja Evija Ozola.

19. oktobrī Talsu Valsts ģimnāzija rīkoja tālākizglītības kursus "Pētniecisko prasmju attīstīšana ķīmijā pamatskolā", realizējot sadarbību starp Ventspils un Talsu novadu. Pateicoties Talsu Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotājas Ilzes Ventiņas un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolotājas Vitas Bērzlejas iniciatīvai, šādus kursus bija iespēja īstenot. Nodarbībā piedalījās 25 ķīmijas skolotāji, kuri snieguši atsauksmes, ka šāda veida sadarbība ir ļoti lietderīga. Augsti tika novērtēta kursu vadītāju prasme organizēt nodarbību tiešsaistes vidē, demonstrējot arī eksperimentus. Skolotāji snieguši atgriezenisko saiti par nodarbību, kas parāda kursu satura kvalitāti.

Trešdien, 6. oktobrī, Talsu novada latviešu valodas skolotāji tika aicināti uz kopīgu tikšanos Sabilē. Vispirms Sabiles pilsētas patriots un gids Māris Lācis skolotājas izvadāja pa Sabiles ceļiem un neceļiem, lai apskatītu skaistākās pilsētas vietas un noklausītos interesantākos stāstus. Bet vēlāk skolotājām bija īpašs pārsteigums - aktiera Mārtiņa Vilsona koncertuzvedums "Aleksanrdam Čakam 120".

Koncertuzveduma laikā šķita neticami, ka darba nedēļas vidū, kad vēl tikko katra domās pārcilāja stundās paveikto un jau pārdomāja rītdien ieplānoto, pēkšņi laiks apstājās un bija brīdis, lai tā pa īstam ieklausītos dzejā, mūzikā, arī sevī. Mārtiņa Vilsona izpildījums bija tiešām izcils, un Aleksandrs Čaks, kā vienmēr, pārlaicīgs.

Skolotājas atzina, ka ir bijis ļoti iedvesmojoši izbaudīt šo dienu kopā ar kolēģiem, noderīgi bijis arī pārrunāt aktuālākās problēmas un apzināt iespējas, kā pilnveidot savu darbu ar skolēniem. Un gūt piepildījumu, lai atkal varētu turpināt iedvesmot savus skolēnus!

Vislielākā pateicība Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centra direktorei Gintai Petrai par ielūgumu!

Skolotāja Ilze Osipova