Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Audzināšana

Audzināšanas darba prioritātes 

Ģimnāzijas prioritātes audzināšanas darbā 2020. - 2024. gadam. Prioritātes noteiktas atbilstoši Ģimnāzijas nolikumā(apstiprināts ar Talsu novada domes 2016. gada 16. jūnija lēmumu Nr.354) izvirzītajiem uzdevumiem. 

2023./2024.m.g. prioritāte ir skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšana un atbalsts pozitīvai uzvedībai.

Iepriekšējo gadu prioritātes:

 2020./2021.

2021./2022.

2022./2023.

  • Atbalsta nodrošināšana skolēniem attālinātā mācību procesa organizēšanā un audzināšanas satura īstenošanā, izmantojot darba metodes atbilstoši attālinātajam mācību procesam.

 

  • Audzināšanas un karjeras izglītības jautājumu iekļaušana mācību saturā, sadarbojoties ar skolēnu ģimenēm. 
  • Pilsoniskā audzināšana(kultūras un mākslas praktizēšana un jaunrade, izglītojamo personiskā līderība, izglītojamo sabiedriskās iniciatīvas veicināšana).

Izglītības procesā sasniedzamais rezultāts ir skolēna personība un tai piemītoši tikumi.

Audzināšanas mērķis - nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicināt izglītojamā izpratni par vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei.

Klases audzinātāja(s)

   

Klase

Laila Gedrovica

   

1.a

Ilona Zitmane

   

1.b

Ligita Treimane

   

1.c

Agnese Ozola

   

2.a

Solvita Gulbe

   

2.b

Sindija Ratniece

   

2.c

Dina Alkšbirze

   

3.a

Anita Indriksone

   

3.b

Alīna Jackeviča

   

3.c

Alla Ankmane

   

4.a

Asja Kuike

   

4.b

Ieva Zariņa

   

4.c

Iveta Kālberga

   

5.a

Lauris Karlušas

   

5.b

Dace Tindenovska

   

6.a

Sandra Zvirgzdiņa

   

6.b

Lidija Ēce-Gvozdicka

   

7.a

Nannija Pētersone-Norenberga

   

7.b

Baiba Burkhardte

   

8.a

Krišjānis Roze

   

8.b

Inessa Tarasova

   

8.c

Maija Aveniņa

   

9.a

Madlēna Ūdre

   

9.b

Inguna Paleja

   

10.a

Zane Zaļkalne

   

10.b

Ilze Osipova

   

10.c

Aija Grīvane

   

11.a

Mārtiņš Danne

   

11.b

Jana Jase

   

11.c

Ieva Sebre, Singurs Zariņš

   

12.