Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference 22.04.2019 07:47

Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konference ir aizvadīta. 

Uz konferenci no Talsu Valsts ģimnāzijas bija izvirzīti 12 ZPD un 15 autori 6 zinātņu nozarēs – dabaszinātnes, inženierzinātnes, meža un lauksaimniecības zinātnes, medicīnas zinātnes, sociālās un humanitārās zinātnes. ( Plašāka informācija pielikumā.) 

Paldies skolēniem Renātei Strazdiņai (12.a), Elīzai Paulai Vegnerei (11.b), Elīzai Grencei (11.a), Lienei Vasermanei (11.a), Sandim Braunfeldam (12.a). Kristeram Rutkim (12.a), Dinasam Talentam (12.a), Annai Dambergai (12.a), Ingai Tračukai (12.a), Andželai Katei Ivanovai ( 12.b), Beatei Sūniņai (12.b), Elīzai Alhasovai (11.a), Adelīnai Liepiņai (12.b), Beātei Panižnikai (11.a), Betijai Santai Ošai(12.b) un skolotājiem Ilzei Ventiņai, Antrai Grūbei, Ievai Sebrei, Ievai Smildzējai, Mārtiņam Dannem, Imantam Fokerotam par ieguldīto darbu, lieliskajiem plakātiem un stendu referātu prezentācijām!

Konferences noslēgumā 13. aprīlī ar 1., 2.,3. pakāpes diplomiem tika apbalvoti pavisam 183 darbi un 225 skolēni.

Apsveicam apbalvotos – 

Renāti Strazdiņu par iegūto  1. pakāpes diplomu lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs un darba vadītāju Ilzi Ventiņu;

Ingu Tračuku un Andželu Kati Ivanovu par iegūto 1. pakāpes diplomu medicīnas un veselības zinātnēs un darba vadītāju Ilzi Ventiņu;

Beāti Sūniņu par iegūto 3. pakāpes diplomu medicīnas un veselības zinātnēs un darba vadītāju Antru Grūbi;

Elīzu Grenci un Lieni Vasermani par iegūto 3. pakāpes diplomu ķīmijas zinātnē un darba vadītāju Ilzi Ventiņu;

Annu Dambergu par iegūto 3. pakāpes diplomu humanitārās zinātnēs un darba vadītāju Antru Grūbi;

Dinasu Talentu par iegūto 3. pakāpes diplomu socioloģijā un darba vadītāju Ilzi Ventiņu;

Atzinību par skolēnu intereses veicināšanu un atbalstu saņēma 148 skolotāji. Sirsnīgi sveicam mūsu skolotājas Ilzi Ventiņu un Antru Grūbi  par kvalitatīvu un profesionālu skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanu.

Raksts par ZPD konferenci un intervija ar Renāti Strazdiņu:

http://www.la.lv/pulcejas-pustukstotis-jauno-petnieku

Direktora vietniece izglītības jomā Māra Spicberga

Pievienotie attēli


Atslēgvārdi

zpd