Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2021./2022. studiju gadā 13.11.2021 17:40

2021./2022. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 49 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

Jaunizveidoto programmu klāsts ir tematiski daudzveidīgs, pārstāvot tādas nozares kā valodniecība un literatūrzinātne, dabaszinātnes, uzņēmējdarbība, datorzinātne, inženierzinātnes, tehnoloģijas, medicīna, sports, izglītība un kultūra. Visvairāk jauno programmu šogad ir humanitāro un dabaszinātņu jomā. Izstrādātas arī vairākas mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošas starpaugstskolu un starpdisciplinārās programmas.

Augstākās izglītības iestādes ir papildinājušas studiju programmu klāstu ar visu līmeņu programmām:

  • 3 koledžas programmām;
  • 9 bakalaura programmām;
  • 8 profesionālā bakalaura programmām;
  • 13 maģistra programmām;
  • 4 profesionālā maģistra programmām;
  • 15 doktora programmām.

Vairākas jaunas programmas dažādos studiju līmeņos ir izstrādājusi un licencējusi Latvijas Universitāte (LU), to skaitā starpdisciplināru profesionālā bakalaura programmu “Ģeoinformātika”, kurā studenti padziļināti apgūs ģeogrāfiju, kartogrāfiju, tālizpēti un ģeogrāfiskās informācijas datu apstrādi, kā arī vairākas programmas humanitāro zinātņu jomā: bakalaura programmas “Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas” , “Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas” un “Filoloģija” (ar apakšprogrammām franču filoloģijā, klasiskajā filoloģijā, krievu filoloģijā, vācu filoloģijā un somugru studijās), maģistra programmās “Anglistika” un “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas”, kā arī doktora studiju programmā “Valodu un kultūras studijas”.

LU piedāvā arī studēt jaunās doktorantūras programmās citās jomās: programmā “Dabaszinātnes” var specializēties un iegūt zinātnisko doktora grādu fizikā un astronomijā vai materiālzinātnē, vai ķīmijā, vai Zemes zinātnēs, vai fiziskajā ģeogrāfijā un vides zinātnēs vai sociālajā un ekonomiskajā ģeogrāfijā. Doktora studiju programma “Sociālās zinātnes”nodrošinās iespēju iegūt zinātnisko grādu plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas vai politikas zinātnes, vai socioloģijas un sociālā darba nozarē. “Datorzinātne un matemātika” ir jauna doktorantūras programma, kura nodrošinās iespējas datorzinātņu un matemātikas nozaru zinātnisko darbinieku un mācībspēku izaugsmei. Jaunās doktora programmas “Teoloģija un reliģijpētniecība” īstenošanā tiek iesaistīta Tartu Universitātes Teoloģijas un reliģijpētniecības skola, savukārt kopīgi ar Daugavpils Universitāti ir izstrādāta doktora programma “Vēsture un arheoloģija”.

Daugavpils Universitātes (DU) jaunajā studiju virzienā “Veselības aprūpe” ir izstrādāta profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”. Tā ir četrgadīga studiju programma, kuras noslēgumā absolventiem tiek piešķirts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un kvalifikācija “Māsa (vispārējā aprūpes māsa)” atbilstoši jaunajam māsas profesionālajam standartam. DU uzsāk īstenot arī jaunu profesionālā bakalaura programmu "Mūzika", kas sagatavos topošos vokālistus, diriģentus un dažādu instrumentu mūziķus, turklāt studenti, kuri būs apguvuši pedagoģijas moduli 6 KP apjomā, iegūs tiesības arī strādāt par pedagogu atbilstoši apgūtajam specializācijas modulim.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) piedāvās trīs jaunas programmas inženierzinātnēs:  bakalaura programmu “Materiālu inženierija”, profesionālā bakalaura programmu “Viedā elektroenerģētika”, kas tiks īstenota ne tikai Rīgā, bet arī RTU reģionālajos studiju un zinātnes centros Daugavpilī, Liepājā un Ventspilī, un profesionālā maģistra programmu “Adaptronika”.

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) šogad uzsāk īstenot divas jaunas maģistra programmas: “Biostatistika”, kas sniegs ne tikai padziļinātas zināšanas par statistikas datu apstrādes metodēm, bet arī veicinās izpratni par biežāk izplatītāko slimību cēloņiem un norisi, kā arī par epidemioloģisko un klīnisko pētījumu norisi, un “Krievijas un Eirāzijas studijas”, kurā studenti varēs gūt padziļinātu kompetenci starptautiskajās attiecībās un diplomātijā ar specializāciju Krievijas un ar to saistītajos Eirāzijas jautājumos.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) partnerībā ar Ruses Angela Kančeva Universitāti Bulgārijā uzsāk īstenot jaunu doktora programmu “Lāzertehnoloģijas”, kuras absolventi iegūs zinātnes doktora grādu mašīnbūvē un mehānikā.  Savukārt Latvijas Jūras akadēmija (LJA) pirmo reizi uzņems topošos zinātņu doktorus būvniecības un transporta inženierzinātnēs programmā “Jūras transports”.

Vairākas jaunas programmas vadībzinātņu jomā 2021./2022. gadā uzsāk īstenot Ekonomikas un kultūras augstskola(EKA): bakalaura programmu “Mārketings”, kurā varēs apgūt gan digitālā mārketinga, gan citas mūsdienu darba tirgū pieprasītas kompetences, kā arī vairākas maģistra programmas: “Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība”, “Starptautisko kultūras projektu vadība” un “Zīmola dizains”. Savukārt Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA" gatavos topošos vadītājus sporta nozarē profesionālā maģistra programmā “Sporta vadība”. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) šogad uzsāk uzņemšanu jaunā apakšprogrammā “Uzņēmumu risku vadība”, kas tiek īstenota programmas “Datorsistēmas” ietvaros.

Transporta un sakaru institūts (TSI) 2021./22. gada ziemas uzņemšanā piedāvā divas jaunas dubultā diploma apakšprogrammas angļu valodā: maģistra programmu "Datorzinātnes - analītika un mākslīgais intelekts" un profesionālā maģistra programmu "Aviācijas vadība". Abas programmas izstrādātas un tiek īstenotas sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (University of the West of England). Programmu absolventi saņem TSI un UWE dubulto diplomu.

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija (JVLMA) sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju (LKA) un Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) ir uzsākusi īstenot jaunu pirmā līmeņa un profesionālā bakalaura studiju programmu topošajiem mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras pedagogiem.

Rīgas Celtniecības koledžā (RCK) jaunu profesiju varēs apgūt topošie arhitektūras tehnologi pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Arhitektūras tehnoloģija”. Jaunu specializāciju "Tirgvedības speciālists" jau esošā pirmā līmeņa studiju programmā "Mārketings un tirdzniecība" piedāvā arī Alberta koledža.

Informācija: https://niid.lv/jaunas_program_2021


Pievienotie attēli