Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Iekšējie noteikumi 02.09.2020 19:40

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

Kārtība par mācību procesa organizēšanu

Talsu Valsts ģimnāzijā 7. – 12. klasēm

2020./2021.m.g. 1.semestrī

I Vispārīgie jautājumi.

 1.  Ar šo tiek noteikta mācību procesa organizēšanas un norises kārtība Talsu Valsts ģimnāzijā 2020./2021. m.g. 1. semestrī vai līdz valstī vai pašvaldībā nav noteikti citi ierobežojumi.
 2. Skolotāji un skolēni mācību procesu īsteno klātienē ar attālinātā mācību procesa elementiem (līdz 20 %), ņemot vērā aktuālās IZM vadlīnijas un ieteikumus.

II Mācību organizācija.

 1. Noteikt mācību stundu sadalījumu atbilstoši šādiem stundu laikiem:
 1. 9:00-9:40
 2. 9:40-10:20

10 min starpbrīdis

 1. 10:30-11:10
 2. 11:10-11:50

10 min starpbrīdis

 1. 12:00-12:40 (pusdienas 7.-9. klašu skolēniem)
 2. 12:40- 13:20 (pusdienas 10.-12. klašu skolēniem)

10 min starpbrīdis

 1. 13:30-14:10
 2. 14:10-14:50
 1. Starpbrīži / dinamiskās pauzes bloku stundās pielāgojami klasei.
 2. Skolēni mācību dienas laikā patvaļīgi nepārvietojas pa skolu, bet, distancējoties no citām klasēm / grupām, dodas uz norādītajām telpām. Koplietošanas telpās (ēdamzālē, garderobē, sporta ģērbtuvēs, tualetēs)  nedrūzmējas un uzturēšanās laiku ierobežo līdz minimumam (ieteicams ne ilgāk kā 15 min.).
 3. Ēdināšanas starpbrīdī dežūras veic 7. - 9. klašu posmā 2 pedagogi, 10.-12. klašu skolēniem 1 pedagogs, lai kontrolētu skolēnu plūsmu un uzturēšanās laiku koplietošanas telpas.
 4. Attālināti tiks īstenota :

7.1. mācību priekšmeta “Sports un veselība” 7. klasēm 1 mācību stunda nedēļā,

7.2. mācību priekšmeta “Sports un veselība” 10. klasei 1 mācību stunda nedēļā,

7.3. mācību priekšmeta “Sports” 11. – 12. klasei 1 mācību stunda nedēļā,

7.4. klases stunda (ja klasei nav iespējams individuāls risinājums),

7.5. mācību priekšmeta konsultācijas pēc sastādītā grafika.

 1. Attālināto mācību elementus var īstenot arī izglītības iestādē, skolēniem patstāvīgi strādājot, kā arī apmeklējot sadarbības iestādes vai veicot lauka pētījumu.
 2. Skolēni, kuriem noteikta pašizolācija vai karantīna, ziņo par to klases audzinātajam. Skolēniem šajā situācijā tiek nodrošināts mācību process attālināti, vienojoties par mācību plānu individuāli ar mācību priekšmetu skolotājiem un direktora vietnieku izglītības jomā.
 3. 7. klašu skolēni brīvstundā atrodas kopā ar klasi un skolotāju, izmantojot laiku patstāvīgam mācību darbam, radošiem darbiem, aktīvai atpūtai skolas teritorijā.
 4. Bibliotēkas resursus var pieteikt e-klasē bibliotekārei Līksmai Sokolovai līdz trešdienas plkst. 16:00. Saņemšana tiks nodrošināta skolā (Jaunpagastā) ceturtdien no plkst. 12:00. 
 5. Bibliotēkas resursi pieejami arī no pirmdienas līdz trešdienai Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāles vestibilā no plkst. 9:00 līdz 16:00.
 6. Interešu izglītības pulciņi tiks organizēti atbilstoši grafikam, vienojoties ar dalībniekiem par norises vietu un laiku.  

III Komunikācija.

 1. Klases audzinātāji regulāri sazinās ar skolēniem, skolēnu vecākiem. 
 2. Skolēnu vecākiem ir pienākums sekot līdzi aktuālajai informācijai e-klasē.
 3. Skolotāju sanāksme notiek trešdienās plkst. 16:00 Vides centrā. 

Direktors Gundars Sebris


Pievienotie attēli