Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem

draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Ģimnāzija sociālajos tīklos

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas kārtība 28.08.2020 16:58

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas kārtība 

Talsu Valsts ģimnāzijā 2020./2021.mācību gadā

Izdota saskaņā ar Ministru Kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi  Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

Vispārīgie jautājumi 

1.Kārtība nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Talsu Valsts ģimnāzijā, lai mazinātu izglītojamo un darbinieku inficēšanās riskus, ievērojot distancēšanās un higiēnas prasības.

2. Skolas darbiniekiem, izglītojamiem un vecākiem jāseko savam veselības stāvoklim. Skolā netiek pieļauta izglītojamo un darbinieku klātbūtne ar paaugstinātu temperatūru un slimības pazīmēm: klepu, elpas trūkumu.

3. Nepieciešamības gadījumā, lai mazinātu inficēšanās riskus, var tikt lietoti atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi.

4. Izglītojamiem, darbiniekiem, vecākiem ir pieejama bezmaksas mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid”, kas dod iespēju ātrāk atklāt inficēšanās riskus. Informācija par lietotni un lejupielāde mājaslapā: www.apturicovid.lv

5. Epidemioloģiskai situācijai pasliktinoties, mācības var tikt īstenotas daļēji vai pilnībā attālināti.

6. Ievērojot personas datu aizsardzību, aizliegts izplatīt informāciju par konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem izglītojamiem vai skolas darbiniekiem, ja tādi būs.

Piesardzības pasākumu ievērošana un nodrošināšana 

1. Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumu ievērošanai, direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgās personas par informēšanu, distancēšanās un higiēnas prasību ievērošanu un nodrošināšanu. 

2. Ģimnāzijas iekštelpās tiek izvietoti informatīvie plakāti un informatīvas norādes par Covid-19 piesardzības pasākumiem.

3. Uzsākot mācību gadu izglītojamais ierodas mācību iestādē ar vecāku parakstītu apliecinājumu, ka apņemas nekavējoties informēt izglītības iestādi par bērna veselības stāvokli. 

4. Skola pēc iespējas nodrošina, ka mācības notiek klasei vai grupai atsevišķi, iespēju robežās mazinot cieša kontakta iespējas un klašu savstarpēju sastapšanos. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, mācību stundas tiek grupētas pa pāriem.

5. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta ķermeņa temperatūras mērīšana.

6. Sejas maskas lietošana – pēc nepieciešamības vai medicīnas māsas, vai citas atbildīgas personas norādījumiem.

Skolotāju atbildība 

1. Skolotāji veic regulāru klašu telpu vēdināšanu un pārrauga higiēnas prasību nodrošināšanu klasē. 

2. Skolotāji seko, lai skolēni mazgātu rokas ar ziepēm vai dezinficētu pirms ēšanas un pēc vajadzības. 

3. Skolotājs nekavējoties informē skolas vadību, ja ir aizdomas par skolēna saslimšanu. 

4. Skolotājiem vēlams lietot tikai savus personīgos rakstāmpiederumus, nenododot tos citiem. 

Darbinieku atbildība 

1. Apkopējas veic darba pienākumus atbilstoši telpu uzkopšanas plānam, pielietojot dezinfekcijas līdzekļus pēc mācību stundu beigām un pastiprināti veic sanitāro mezglu (WC), durvju rokturu, kāpņu margu u. c. virsmu apstrādi mācību stundu laikā. Apkopējas veic regulāru vēdināšanu koplietošanas telpās. 

2. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu un citu aizsardzības līdzekļu iegādi un pieejamību. 

3. Izglītojamo uzturēšanos un plūsmu skolas ēkā starpbrīžos starp mācību stundām ir tiesīgs koordinēt skolotājs vai cits ģimnāzijas darbinieks. 

Vecāku atbildība 

1. Izglītojamo vecākiem nekavējoties jāinformē klases audzinātājs vai skolas vadība, ja skolēnam konstatēta Covid-19 infekcija vai arī izglītojamais ir bijis tiešā kontaktā ar inficētu personu. 

2. Izglītojamo vecāki tiek aicināti regulāri izvērtēt sava bērna veselības stāvokli un nelaist skolā ar paaugstinātu temperatūru un slimības pazīmēm: klepu, apgrūtinātu elpošanu, sāpēm kaklā.

3. Ceļojumu un izbraukumu gadījumos izglītojamo vecāki informē klases audzinātāju un nodrošina pašizolācijas ievērošanu atbilstoši SPKC aktuālajam valstu sarakstam ar 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājiem.

Izglītojamā atbildība 

1. Autobusā izglītojamiem iespēju robežās jāievēro distancēšanās. Ja tas nav iespējams, vēlams lietot mutes un deguna aizsegu vai maskas. 

2. Skolā izglītojamiem jāievēro distancēšanās (2metri) no citas klases izglītojamiem.

3. Izglītojamiem jāievēro personīgās higiēnas prasības: regulāri jāmazgā rokas, īpaši pirms ēdienreizes, pēc tualetes apmeklējuma, pēc klepošanas un šķaudīšanas un jādezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekli. Roku nosusināšanai izglītojamais ņem līdzi no mājām savu dvielīti vai salvetes personīgai lietošanai. Pie skolas dežurantes pieejami papildus papīra dvieļi, ja nav līdzi personīgais. 

4. Par sliktu pašsajūtu, ar aizdomām par slimību vai paaugstinātu temperatūru, nekavējoties jāziņo skolotājam.

5. Izglītojamiem vēlams lietot tikai savus personīgos rakstāmpiederumus, nenododot tos citiem. 

6. Izglītojamie lieto ūdeni tikai no savas personīgās ūdens pudeles, nenododot to citiem.

Izglītojamo ēdināšana tiek organizēta, ievērojot pamatprincipus:

1. Pirms ēdienreizes obligāta roku mazgāšana ar ziepēm vai roku dezinfekcija. 

2. Ēdamtelpās dažādām klasēm iespēju robežās tiek nodrošināta distance starp ēdamgaldiem. 

3. Starp klasēm, kas stāv rindā pie ēdienu izdales vietas, ievēro 2m distanci.

4. Traukus un ēdampiederumus izsniedz ēdnīcas darbinieki pie izdales. 

5. Ēdnīcas vadītājs organizē ēdamgaldu uzkopšanu un dezinfekciju starp klasēm. 

 

Rīcība, ja ir aizdomas vai ir konstatēta Covid-19 inficēšanās izglītojamam vai darbiniekam

1. Ja skolas darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās elpceļu infekcijas pazīmes: paaugstināta temperatūra, klepus, elpas trūkums - darbinieks pārtrauc darbu un dodas mājās, telefoniski informējot skolas vadību un telefoniski sazinoties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanu. Darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai pēc ārsta norādījuma, kad ir noslēgta darba nespējas lapa. 

2. Ja izglītojamam, atrodoties skolā, parādās elpceļu infekcijas pazīmes: paaugstināta temperatūra, klepus, elpas trūkums - izolē atsevišķā telpā un, ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamais un darbinieks lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu. 

Sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā. Vecāki telefoniski sazinās ar ģimenes ārstu. Pēc izveseļošanās izglītojamais atgriežas skolā ar ārsta zīmi.

Nopietnu veselības traucējumu gadījumā, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība. 

Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamiem un radušās aizdomas par grupveida saslimšanu: izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, lieto sejas maskas vai deguna un mutes aizsegu. Sazinās ar izglītojamo vecākiem un telefoniski sazinās ar SPKC Ventspils nodaļas epidemiologu.

Ja izglītojamam vai darbiniekam tiks konstatēta Covid-19 infekcija, un šis gadījums būs epidemioloģiski saistīts ar ģimnāziju, SPKC speciālisti noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas skolas vadībai, iesaistītajām personām, kā arī lems par karantīnas noteikšanas nepieciešamību atsevišķai klasei vai skolai. Skolas direktors par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē Izglītības Pārvaldi.

 

 

 

 

 


Pievienotie attēli