Talsu Valsts ģimnāzija - logs uz pasauli
Ģimnāzija sociālajos tīklos

UNESCO ASP skolas statuss 25.07.2008 15:36

.
Talsu Valsts ģimnāzijai atkārtoti piešķirts UNESCO ASP skolas statuss

        Ir noslēgusies jaunā UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) konkursa pieteikumu izvērtēšana, un projekta ietvaros laikā no 2008. līdz 2011. gadam ASP skolas statusu Latvijā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) piešķīrusi 11 skolām četrās projektu īstenošanas jomās –
I Materiālais kultūras mantojums un Pasaules mantojuma saraksts:
1. Rīgas centra Daiļamatniecības vidusskola
2. Privātā vidusskola Ādažu brīvā Valdorfa skola
II Nemateriālā kultūras mantojuma bagātību pārmantošana izglītības iestādē:
1. Kuldīgas rajona Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs
2. Riebiņu novada Riebiņu vidusskola
3. Alsungas vidusskola
4. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde
III Izglītība un cilvēktiesības, demokrātija izglītības iestādē, konflikti un to risināšana:
1. Ogres Meža tehnikums
2. Talsu valsts ģimnāzija
IV Ilgtspējīgas sabiedrības modelis skolā/izglītības iestādē:
1. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Bērnu un  jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola”
2. Daugavpils Valsts ģimnāzija
3. Sēmes pamatskola
     Kopumā uz šo projektu UNESCO LNK tika saņemti 35 skolu un izglītības iestāžu pieteikumi. Vislielākā interese (14 pieteikumi) bija par iespēju īstenot projektu, lai varētu risināt nemateriālā kultūras mantojuma bagātību pārmantošanas jautājumus izglītības iestādēs.
     UNESCO dalībskolas statuss skolām tiek piešķirts uz trim gadiem, un katra skola noslēdz sadarbības līgumu ar UNESCO LNK par veicamajām aktivitātēm projekta darbības laikā.
Par projektu
ASP ir visilglaicīgākā UNESCO iniciatīva izglītības jomā. Tā mērķis ir stiprināt ASP skolu tīklu kā efektīvi koordinētu izglītības inovācijas centru tīklu, kurā tiek apkopoti, izvērtēti un tālāk izplatīti apmācību „labās prakses” piemēri un jauni mācību materiāli, nolūkā sekmēt izglītības kvalitātes paaugstināšanos, ievērojot cilvēktiesību, globālās atbildības, demokrātijas un starpkultūru dialoga principus. ASP tika izveidots 1953. gadā kā eksperimentāls skolu tīkls un darbu sāka ar 33 skolām no 15 pasaules valstīm. Šobrīd projektā darbojas jau apmēram 7900 visu līmeņu izglītības iestādes no 176 pasaules valstīm.
UNESCO ASP darbības prioritātes ir:
- attīstīt UNESCO asociētās skolas kā metodiskus centrus mūsdienīga satura un metodikas ieviešanai izglītības procesā Latvijā, piemēram, veidojot un aprobējot jaunus mācību materiālus
- veicināt jaunu pieeju izmantošanu mācību procesā, tai skaitā starpdisciplināru pieeju izglītībai, kooperatīvās mācīšanās metodes un kritiskās domāšanas attīstīšanas metodes;
- apkopot, analizēt un nodot tālāk projekta ietvaros gūto pieredzi nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī;
- rosināt skolas mācību procesā un visā skolas darbībā lielāku uzmanību pievērst miera, cilvēktiesību, tolerances, savstarpējas sapratnes, kultūras daudzveidības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem.
Īpašu uzmanība UNESCO ASP darbā tiek pievērsta iegūto zināšanu un pieredzes nodošanai citiem skolas pedagogiem un citām sava novada vai reģiona izglītības iestādēm. Tas nozīmē, ka pedagogiem, kuri piedalās projekta darbā un izglītojošos semināros, ir pienākums rīkot līdzīga satura seminārus savā skolā. Savukārt izglītības iestādei ir pienākums savā pieredzē dalīties ar citām reģiona vai novada izglītības iestādēm, kā arī tās iesaistīt kopīgās aktivitātēs par sava pilotprojekta tematiku un UNESCO LNK rīkotajās valsts līmeņa aktivitātēs. Projekta noslēgumā, papildus tiešajiem ieguvumiem, balstoties uz jaunajām zināšanām un pieredzi, dalībskolas izstrādās konkrētus priekšlikumus mācību programmu saturu pilnveidei, kas tiks iesniegti par izglītības vadību, saturu un kvalitāti atbildīgām institūcijām.