Lietotāja profils
Ielogojies ar kādu no sociālajiem tīkliem
draugiem.lv twitter.com facebook.com
Ieskaties
Stundu izmaiņas
Parlaments tvīto

ZPD materiāli

2017./2018.m.g.


ZPD tīrraksta
nodošana līdz 1. februārī

Ģimnāzijas ZPD konference 7. februārī

Novada ZPD konference 20. februārī

Reģiona konference Liepājā 23. martā

 

Ieteikumi ZPD noformēšanai  Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs jāizstrādā atbilstoši

Metodiskajiem ieteikumiem / KĀRTĪBAi,
kādā notiek skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība
Talsu Valsts ģimnāzijā, atbilstoši Noteikumiem nr. 20
(Nr.1-15/21. 26.07.2005.)

Minētais dokuments pieejams katram izglītojamam un interesentam Talsu Valsts ģimnāzijas lietvedībā.

 Ieteikumi, papildinājumi un atgādinājumi

Vidusskolu audzēkņu zinātniski pētnieciskā darbība (ZPD) tiek īstenota kā mācību metode ģimnāzijā, veicot pētījumu dažādās zinātņu jomās atbilstoši sekcijām –
• humanitāro zinātņu sekcijas:
latviešu valodniecība,
latviešu literatūras zinātne un vēsture,
cittautu valodniecība (angļu, krievu, vācu u.c.) un ārzemju literatūras zinātne un vēsture,
mākslas zinātne (glezniecība, tēlniecība, arhitektūra, dizains, etnogrāfija),
kulturoloģija,
psiholoģija,
pedagoģija.
• sociālo zinātņu sekcijas:
socioloģija,
ekonomika,
politoloģija,
vēsture (arī kultūrvēsturiskais mantojums),
filozofija,
tieslietas.
• dabas zinātņu sekcijas:
matemātika,
fizika,
inženierzinātne,
ķīmija,
bioloģija,
vides zinātne,
zemes zinātnes,
informātika,
astronomija,
veselības zinātne.

 

Latvijas 41. skolēnu zinātniskā konference Rīgā - tiks precizēts

ZPD vada attiecīgā mācību priekšmeta skolotāji. Pētījumus veic, par bāzi izmantojot izglītības iestādi, vidi, uzņēmumu, kurā strādā vai ar kuru sadarbojas zinātniski pētnieciskā darba vadītājs.

 
Par skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizācijas līmeņiem

Ģimnāzijas līmenī:
• skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība vidusskolās tiek organizēta kā vispārīgās vidējās izglītības programmu sastāvdaļa mācību procesa ietvaros,
• katrs vidusskolēns individuāli vai divatā izstrādā un aizstāv skolas konferencē vismaz vienu ZPD, vadoties pēc TVģ Nolikuma un Noteikumiem nr. 20 par kārtību,
• ZPD izstrāde notiek pēc izglītības iestādes izstrādāta plāna,
• skolēnu zinātniski pētniecisko darbību organizē direktora vietnieki izglītības jomā, darbu vadītāji ir dažādu mācību priekšmetu skolotāji vai šīs nozares speciālisti,
• atbildīgais darbinieks organizē izglītības iestādes zinātnisko konferenci,
• konferencē atzinību ieguvušie zinātniski pētnieciskie darbi tiek iesniegti pētniecisko darbu lasījumiem novadā. ZPD (3 katrā sekcijā) tiek iesniegti Izglītības pārvaldē zinātniski pētnieciskās darbības koordinatoram.
Novada līmenī:
• organizē Izglītības pārvalde,
• tā organizē skolēnu darbu vērtēšanu, iesaistot metodisko apvienību vadītājus un attiecīgo zinātņu nozaru speciālistus,
• organizē novada skolēnu pētniecisko darbu 1.atlasi,
• organizē novada skolēnu zinātnisko konferenci,
•  iesniedz ne vairāk kā 3 darbus no katras sekcijas reģiona konferencei.
Reģiona līmenī:
• zinātnisko konferenci organizē Liepājas Universitātē
Valsts līmenī:
• organizē IZM VJIC sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju
• fizikas un ķīmijas sekcijā darbi tiek prezentēti stendos – ar ekspertu intervijām pie stendiem,
• astronomijā, bioloģijā, fizikā, informātikā, matemātikā un ķīmijā izvirzīto darbu autoriem uz Rīgu ir jānosūta anotācija latviešu un angļu valodā par savu darbu (200 vārdi, teksta burtu izmērs – 8, virsraksta – 11).

 
Vēlreiz par ZPD lasījumu norisi un vērtēšanu

Izglītības iestādes līmenī:
• uzstāšanās ilgums 7 minūtes (bet ne ilgāk par 10 min.),
• darba valoda – valsts valoda (izņemot cittautu valodniecībā),
• darbus un uzstāšanos vērtē ekspertu komisija,
• vērtēšanas kritērijus izstrādā izglītības iestāde (skatīt Noteikumos nr.20).
 Novada līmenī:
• uzstāšanās ilgums 7 minūtes (bet ne ilgāk par 10 min.),
• darba valoda – valsts valoda (izņemot cittautu valodniecībā),
• ģērbšanās stils – lietišķs,
• katrā no vērtēšanas komisijām ir ne mazāk kā 3 eksperti, t.sk. komisijas vadītājs. Katrs eksperts izvērtē katru sekcijā iesniegto darbu, izņemot tos, kurus vadījis,
• pamatojoties uz sekcijas ekspertu vērtējumu, var noteikt, kuri 3 ZPD no sekcijas tiek izvirzīti uz reģiona konferenci Liepājā.
• ZPD vērtē pēc punktu skalas,
• darbus pēc sekciju sēdēm autori saņem atpakaļ, izņemot tos darbus, kuri izvirzīti uz lasījumiem reģionā.


Par ZPD noformēšanu un struktūru

  •  skolēnu zpd autoriem bioloģijā, ķīmijā, fizikā, astronomijā, inženierzinātnēs, vides zinātnē, ģeogrāfijā un zemes zinātnē  jaunu un precizētu informāciju skatīt WWW.VISC.GOV.LV


• darba noformē atbilstoši Nolikumam,
• zinātniski pētnieciskos darbus raksta valsts valodā (izņemot cittautu valodniecībā),
• darba pamatteksts ir ne garāks par 30 lappusēm humanitāro un sociālo zinātņu sekcijās;

• darbam var būt pielikums, ne garāks par trešo daļu no pamatteksta lappušu skaita,
• darbam jābūt datorsalikumā (burtu izmērs – 12, intervāls – 1,5),
• darbam, kas izvirzīts un novadu, jābūt iesietam,
• rakstot atkāpe no kreisās malas 3 cm, no labās - 1 cm, no augšas un apakšas – 2 cm,
• darbs jāraksta pareizā literārā valodā, ievērojot zinātniskā stila īpatnības.

Vēlreiz par ZPD struktūru: titullapa, anotācija (vienā svešvalodā), satura rādītājs, ievads, darba pamatdaļas, secinājumi, saīsinājumu un speciālo terminu skaidrojumi (ja tādi ir tekstā un ir nepieciešamība tos izskaidrot), izmantoto informācijas avotu saraksts, pielikumi.

Sagatavoja M. Spicberga